Hvad handler det om?

Et gulv over en uopvarmet kælder isoleret med mindre end 100 mm bør efterisoleres.

Kælderen vil efter efterisoleringen ikke være egnet til opbevaring af organisk materiale, dvs. materiale, der er fugtfølsomt.

Fordele

Mindre varmetab gennem gulvet mod kælder

 

Bedre økonomi pga. lavere varmeregning 

 

Varmere overflader og dermed mindre træk

 

Øget komfort og bedre indeklima

 

Lavere CO₂ -udledning 

 

Efterisolering af gulv mod kælder forøger husets værdi

 

Sådan kan det se ud

Image
Image
Tegning af isolering af gulv over uopvarmet kælder

Indeklima

Når gulvet efterisoleres, bliver varmetabet gennem gulvet mindre, og der bliver mindre fodkoldt.

Energibesparelse

Energibesparelse i kWh/m² pr. år:

Eksisterende forhold
Ny samlet isoleringstykkelse

75 mm isolering
U = 0,4

150 mm isolering
U = 0,26

Uisoleret træbjælkelag

121

143

Bjælkelag med tørv eller lerindskud

17

47

Træbjælkelag med 50 mm isolering

15

24

Træbjælkelag med 100 mm isolering

-

9

Forudsætning

Efterisoleringen udføres med et til konstruktionen egnet isoleringsmateriale med en lambda-værdi på 37-38 mW/mK.

Eksempel på energibesparelse

Årlig energibesparelse kWh/m² 143 kWh/m²
Årlig energibesparelse kWh 143 kWh/m² x 130 m² =
18.590 kWh
Årlig energibesparelse m³ 18.590 kWh/11 kWh/m³ =
1.690 m
Økonomisk besparelse, år 1, kr. 13,80 kr./m³ x 1.690 m³ =
23.322 kr.
Årlig CO₂-besparelse kg/ton 0,205 kg/kWh x 18.590 kWh =
3.811 kg/3,8 ton

Forudsætninger

Efterisolering af 130 m² uisoleret gulv over uopvarmet ventileret kælder.
Der isoleres med 150 mm. Bjælkelaget er i forvejen uisoleret.

Naturgaspris: 13,80 kr. pr. m³.

Gaskedlen er ny og kondenserende.

CO2-udledning for forskellige opvarmningsformer
  • Naturgas: 0,205 kg CO₂ pr. kWh
  • Fyringsolie: 0,266 kg CO₂ pr. kWh
  • Fjernvarme: 0,072 kg CO₂ pr. KWh
  • El: 0,211 kg CO₂ pr. kWh
Varmeproduktion ved forskellige brændsler

1 liter olie = 8-10 kWh. 1 m³ naturgas = 9-11 kWh.
(højest for nye kedler)

Energipriser

I denne energiløsning er der benyttet gennemsnitlige energipriser fra energiprisstatistikkerne fra Forsyningstilsynet for 4. kvartal 2021. Det er hensigtsmæssigt altid at beregne energibesparelser med en gennemsnitlig energipris over en længere periode, ikke med den aktuelle dagspris, da energipriserne svinger.

Besparelsesberegner

Få et kvalificeret bud på den faktiske energibesparelse ved efterisolering og udskiftning af vinduer eller bygningsinstallationer.

Fugtberegner

Beregn nemt og hurtigt, om efterisoleringsløsningen er fugtsikker.

Udførelse

Det er en forudsætning for at udføre efterisoleringen, at kælderen ikke har tegn på fugt eller skimmelsvamp.

Den nye efterisolering må ikke dække over eksisterende elinstallationer som fx lampeudtag og samledåser. Disse skal derfor afinstalleres, inden efterisoleringen udføres.

Der opsættes en dampspærre direkte under gulvbelægningen og 5 til 10 cm ned ad bjælkesiderne, hvor der afsluttes med en lufttæt tapesamling eller fastklemt butylbånd.

Dernæst opsættes isolering mellem bjælkerne, indtil efterisoleringen har samme niveau som undersidebjælkerne.

Anvendes kælderen til fx opbevaring, bør der afsluttes med en loftpladebeklædning for at beskytte isoleringen. Anvendes kælderen ikke, kan der afsluttes med en uorganisk vindspærre. 

Husk brandkrav til etageadskillelsen ved etablering af loftbeklædning.

Centralvarmerør og rør til varmt brugsvand med mindre end 30 mm isolering efterisoleres, hvis de er placeret under isoleringen. Se Videncentrets Energiløsninger: ”Efterisolering af rør til radiatorer mm.” og ”Efterisolering af rør til varmt brugsvand”.

Ved efterisoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere.

Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum. Husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen. Dvs. at der skal luftes ud, når luften udenfor er koldere end indenfor - og der samtidig er så lidt fugt i luften som muligt, dvs. når det er koldt og klart vejr.

Nedtagne lampeudtag og samledåser genetableres.

Tjekliste

Hvis kælderen har det mindste tegn på fugt eller angreb af skimmelsvamp, vil en efterisolering normalt forværre problemet. Kontakt derfor fagfolk. Udvendig efterisolering af kældervæggen kan være et alternativ i kombination med et effektivt omfangsdræn.
 

En efterisolering vil ændre fugt- og temperaturforholdene i kælderen så meget, at kælderens anvendelse påvirkes. Der vil blive fugtigere og koldere, og evt. kan der forekomme frost. Organiske materialer som fx bøger og tøj kan blive angrebet af skimmelsvamp, hvis de opbevares i kælderen. Hvis kælderen ønskes brugt til opbevaring af organiske materialer, anbefales Videncentrets Energiløsninger: ”Udvendig efterisolering af kældervæg” og ”Efterisolering af kældergulv”.

Hvis ejeren har planer om at udskifte hele eller dele af den eksisterende gulvbelægning i stueetagen, kan efterisolering med fordel udføres oppefra i den forbindelse.
 

Hvis der er eksisterende lag af fx tørv eller lerindskud, kan der udføres en bedre efterisoleringsløsning, hvis dette materiale fjernes inden opsætningen af den nye isolering. Vær dog opmærksom på, at lydgennemgang forøges væsentligt, når det tunge materiale fjernes. Hvis indskudsleret fjernes, bør etageadskillelsen også brandsikres.
 

Er der centralvarmerør/rør til varmt brugsvand eller el-installationer/kabler ført direkte under det eksisterende gulv, skal de flyttes, så efterisoleringsarbejdet kan udføres, og så fremtidig inspektion/vedligehold er mulig, uden at efterisoleringen skal nedtages. Efterisoler evt. rørene samtidig med, at de flyttes. Kælderen kan ikke længere anses for at være frostfri, og der skal evt. etableres frostsikring af installationer.
 

Ventilationen sikres vha. udeluftventiler, der bl.a. sørger for, at fugt og radon fjernes fra kælderen. Udeluftventilerne bør være kondens- og lydisolerede.
 

Forklar kunden denne løsning

Henvis din kunde til den tilsvarende energiløsning på sparenergi.dk, hvor den er forklaret lidt mere simpelt.

Yderligere information

Se udførelsesvejledninger hos isoleringsproducenter.

VIF: VarmeIsoleringsForeningens produktoversigt

SBi-anvisninger

239: Efterisolering af småhuse – energibesparelser og planlægning
240: Efterisolering af småhuse – byggetekniske løsninger
224: Fugt i bygninger 233: Radonsikring af nye bygninger
www.sbi.dk

BYG-ERFA Erfaringsblade:

(13) 14 12 10 Radonsug – i eksisterende enfamiliehuse
(19) 15 11 14 Kældervægge og -gulve - fugtsikring og varmeisolering
(50) 11 02 25 Omfangsdræn – ved enfamiliehuse og småhuse
www.byg-erfa.dk

Bygningsreglementet

Alle energiløsninger til enfamiliehuse