Bygningsreglementet

Anvisning 272

Bygningsreglement 2018

SBi-anvisning 272 forklarer og fortolker bestemmelserne i Bygningsreglement 2018 (BR18) gældende fra 1. juli 2018. Med BR18 er indført en ny kapitelstruktur. Samtidig er kravene til myndighedsbehandlingen ændret, og er for brandforhold og bærende konstruktioner erstattet af en certificeringsordning.

Anvisningen henvender sig til alle professionelle parter i byggeriet, særligt projekterende og kommunale byggesagsbehandlere.

Hent anvisningen på SBi's hjemmeside, kan downloades gratis.

Anvisning 273

Tage

SBi-anvisning 273 omhandler generelle krav og anbefalinger til tage og tagdækninger i henhold til bestemmelserne i Bygningsreglement 2018 (BR18).

Anvisningen behandler generelle retningslinjer uafhængigt af bygningstype og anvendelse. Anvisningen omhandler alle emner med tilknytning til tage, fx fugttekniske forhold, ventilation, brand, energi og lyd. Nogle af emnerne er kun behandlet overordnet.

Anvisningen er rettet mod både nybyggeri og renovering, herunder efterisolering af tage.

Hent anvisningen på SBi's hjemmeside, kan downloades mod betaling.

Anvisning 258

Anvisning om bygningsreglement 2015

Denne anvisning forklarer og fortolker bestemmelserne i Bygningsreglement 2015 (BR15).

Anvisningen har samme kapitelstruktur som bygningsreglementet, og SBi's anvisningstekst ledsages af den fulde reglementstekst samt Trafik- og Byggestyrelsens vejledningstekster. Desuden henviser anvisningen til relevante standarder, andre SBi-anvisninger og andet baggrundsmateriale fra det tekniske fælleseje med mere uddybende information.

Anvisningen omhandler de samme emner som BR15, herunder bebyggelsesregulering, indretning, konstruktioner, brandforhold, indeklima, energiforbrug og installationer.

Anvisningen henvender sig til alle professionelle parter i byggeriet, særligt projekterende og kommunale byggesagsbehandlere.

Hent anvisningen på SBi's hjemmeside, der er fri adgang til at downloade anvisningen.

Anvisning 240

Efterisolering af småhuse - byggetekniske løsninger

SBi-anvisning 240: Efterisolering af småhuse - byggetekniske løsninger

Denne anvisning beskriver byggetekniske løsninger til efterisolering af småhuses klimaskærm i henhold til Bygningsreglement 2010 (BR10) med særlig fokus på, at løsningerne er robuste og fugtteknisk forsvarlige.

Småhuses primære bygningsdele; tag, ydervæg, kælder og terrændæk gennemgås sammen med de relevante efterisoleringsmuligheder og problemstillinger. Desuden behandles forhold ved samlinger mellem bygningsdele samt specielle detaljer som brystninger og tilslutning ved vinduer.

For at forklare hvorfor nogle løsninger er robuste og andre risikofyldte, indeholder anvisningen også afsnit om varme- og fugtforhold i efterisolerede konstruktioner.

Hent anvisningen på SBi's hjemmeside, der skal betales for at downloade anvisningen.

Anvisning 239

Efterisolering af småhuse - energibesparelser og planlægning

Denne anvisning behandler efterisolering af småhuse i henhold til Bygningsreglement 2010 (BR10), herunder særligt krav om forbedring af bygningsdeles varmeisoleringsevne ved renovering.

Med udgangspunkt i småhuses typiske bygningsdele beskrives, hvor det bedst kan betale sig at efterisolere, og hvor stort potentialet er for energibesparelse.

Anvisningen henvender sig til byggeriets rådgivere og håndværkere, der skal vejlede småhusejere om, hvor og i hvilket omfang klimaskærmen kan efterisoleres, så man får størst energibesparelse for indsatsen, opnår et bedre indeklima og undgår byggeskader. Udførelse af efterisolering beskrives overordnet for at give en indikation af, hvor dyre de forskellige tiltag vil være.

Hent anvisningen på SBi's hjemmeside, der skal betales for at downloade anvisningen.

Anvisning 221

Efterisolering af etageboliger

SBi-anvisning 221 er en praktisk håndbog for bygningsejere, rådgivere og entreprenører med eksempler på, hvordan man opfylder kravene i det nye Bygningsreglement 2008 (BR08) om forbedret varmeisolering, når tag, facade og vinduer renoveres på eksisterende bygninger.

Anvisningen fokuserer på etageboliger fra perioden 1850 til slutningen af 1970'erne, hvor potentialet for energibesparelser er størst. De generelle problemstillinger vedrørende efterisolering gennemgås i detaljerede beskrivelser med tegninger af de byggetekniske løsninger til efterisolering af de typiske etageboligkonstruktioner fra perioden: Ældre etagehuse med murede ydervægge og træbjælkelag, nyere murede etageejendomme med betondæk samt 1960'erne og -70'ernes industrielle betonelementbyggeri.

Sidste halvdel af anvisningen er et stort afsnit med tabeller og beregninger af varmetabet gennem de forskellige konstruktioner før og efter en gennemført efterisolering. Herved kan potentialet for energibesparelse ved de forskellige løsninger vurderes. Beregning af de mulige energibesparelser har også betydning for at vurdere, om man i forbindelse med en større ombygning af en etageejendom er forpligtet til at gennemføre en generel energimæssig opdatering af ejendommen. Ifølge Bygningsreglementet er man nemlig forpligtet til dette, hvis det er økonomisk rentabelt.

Hent anvisningen på SBi's hjemmeside, der skal betales for at downloade anvisningen.

Klimaskærm

Anvisning 214

Klimaskærmens lufttæthed

Nye energibestemmelser i bygningsreglementerne, som trådte i kraft 1. januar 2006, har ført til en skærpet opmærksomhed på klimaskærmens lufttæthed. Denne anvisning indeholder en vejledning i, hvordan man opbygger en lufttæt klimaskærm. Anvisningen behandler sammenhængen mellem lufttæthed, energiforbrug og indeklima i en bolig. Den fortæller om, hvordan man etablerer det såkaldte tæthedsplan og om metoder til måling af klimaskærmens tæthed. I en række rigt illustrerede eksempler vises, hvordan tæthedsplanet etableres i udvalgte bygningsdele og deres samling. Anvisningen henvender sig til både projekterende og udførende.

Hent anvisningen på SBi's hjemmeside, der skal betales for at downloade anvisningen.

Anvisning 207

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer

Her fås en beskrivelse af byggetekniske egenskaber ved en række alternative isoleringsmaterialer: Papir, træfiber, hør, hamp, halm og ekspanderet perlit.

Der er også en beskrivelse af krav til konstruktioner, hvori sådanne materialer anvendes og eksempler på konstruktioner, der opfylder disse krav.

Anvisningen henvender sig til byggeriets projekterende og udførende parter samt bygningsmyndigheder og forsikringsselskaber.

Hent anvisningen på SBi's hjemmeside, der skal betales for at downloade anvisningen.

Anvisning 277

Fugt i bygninger

Denne anvisning har til formål at reducere antallet af skader ved at gøre vores bygninger mere fugtsikre - både ved nybyggeri og renovering.

Anvisningen indeholder grundlæggende oplysninger om luftfugtighed, materialernes fugtligevægtstilstand og beregning af fugttransport. Anvisningen henvender sig både til projekterende, rådgivere og udførende. Det er hensigten, at læseren ved hjælp af anvisningen bliver i stand til også at bedømme andre konstruktioner end de viste, samt til at foreslå udbedring af konstaterede fugtskader.

Hent anvisningen på SBi's hjemmeside, der skal betales for at downloade anvisningen.

Ventilation og indeklima

Anvisning 196

Indeklimahåndbogen

Indeklimaets kvalitet har stor betydning, fordi vi tilbringer størstedelen af livet inden døre, i boligen og på arbejdet. I denne anvisning er der samlet veldokumenterede erfaringer og videnskabeligt underbygget viden til brug i det daglige planlægnings- og projekteringsarbejde.

Anvisningen er primært rettet til projekterende og udførende i byggebranchen, bygherrerådgivere, producenter af byggematerialer samt driftsansvarlige for større byggerier. Men den vil også være af interesse og til inspiration for andre personer, der deltager i planlægning af byggerier.

Hent anvisningen på SBi's hjemmeside, der skal betales for at downloade anvisningen.

Anvisning 202

Naturlig ventilation i erhvervsbygninger

Der er i disse år betydelig interesse for naturlig ventilering af bygninger. Men mange arkitekter og ingeniører er usikre på, hvordan de skal gribe opgaven an, fordi der mangler retningslinjer i eksisterende normer og vejledninger på området. Statens Byggeforskningsinstitut har derfor udarbejdet en anvisning, der giver det nødvendige grundlag for at etablere velfungerende og energibesparende anlæg til naturlig ventilering af erhvervsbygninger og lignende bygninger.

Hent anvisningen på SBi's hjemmeside, anvisningen er ikke gratis.

Anvisning 188

Ventilationsanlæg med lavt elforbrug

I Bygningsreglementet er der krav om begrænsning af elforbruget til drift af ventilatorer. Kravet har især betydning for større ventilationsanlæg i servicesektorens bygninger.

Anvisningen handler om, hvordan man projekterer og udfører ventilationsanlæg, således at kravet opfyldes uden at hensynet til hygiejne og komfort tilsidesættes, og således at der opnås optimal totaløkonomi. Anvisningen henvender sig til teknikere, der har et almindeligt forhåndkendskab til ventilationsteknikkens teori og praksis.

Hent anvisningen på SBi's hjemmeside, der skal betales for at downloade anvisningen.

Dagslys og lysstyring

Anvisning 203

Beregning af dagslys i bygninger

Gode dagslysforhold skaber velvære og samtidig er der penge at sparer på el-regningen, hvis man udnytter dagslyset optimalt. Analyser af dagslysforholdene bør derfor indgå som en naturlig del af projekteringen. Denne anvisning beskriver hurtige og enkle metoder til beregning og analyse af dagslys i bygninger.

Hent anvisningen på SBi's hjemmeside, der skal betales for at downloade anvisningen.

Anvisning 219

Dagslys i rum og bygninger

Anvisningen beskriver, hvordan man kan fastlægge dagslysfaktoren i et rum eller en zone til brug for energirammeberegninger og til at eftervise, at bygningen overholder Bygningsreglementets kriterier for tilstrækkeligt lys på arbejdspladser.

Hent anvisningen på SBi's hjemmeside, der skal betales for at downloade anvisningen.

Anvisning 220

Lysstyring

Denne anvisning vejleder i valg af systemløsninger til automatisk lysstyring i almindeligt forekommende rumtyper.

For større bygninger vil det være vanskeligt at opfylde energirammen uden brug af energieffektive styringssystemer. Desuden vil installation af energieffektiv lysstyring være en rentabel foranstaltning i mange offentlige bygninger. Aftaler mellem regering og kommuner betyder derfor, at energieffektiv lysstyring skal gennemføres i offentlige bygninger.

Hent anvisningen på SBi's hjemmeside, der skal betales for at downloade anvisningen.

Projektering

Anvisning 225

Etablering af tagboliger

I denne anvisning kan du læse om arkitektoniske muligheder, økonomi og projektledelse ved etablering af tagboliger. Anvisningen er skrevet for alle med interesse i tagboligers muligheder.

Der findes viden og information om etablering af tagboliger i en række forskellige publikationer og på hjemmesider. Det er ønsket med denne SBi-anvisning at give et overblik over den foreliggende viden, snarere end at gå ned i detaljer indenfor de enkelte områder.

Hent anvisningen på SBi's hjemmeside, der er fri adgang til at downloade anvisningen.

Anvisning 212

Energieffektive skoler

I bestræbelserne på at projektere en god skole vil man ofte støde på modstridende hensyn. Under planlægningen og projekteringen er det derfor afgørende, at man er i stand til at afveje disse og beskrive løsninger, der gør det muligt at nedsætte energiforbruget til belysning og ventilation og samtidig skabe et sundt indeklima, god akustik og et stimulerende undervisningsmiljø.

Anvisningen giver en helhedsforståelse for nogle af de mange emner, som kommer i spil ved projektering af en skole. Der er i det afsluttende kapitel foretaget en sammenstilling af modstridende hensyn i projekteringen.

Anvisningen henvender sig primært til offentlige myndigheder, skoleledere, medarbejdere, rådgivere/projekterende og andre, som er involveret i planlægning af skolebyggeri.

Hent anvisningen på SBi's hjemmeside, der skal betales for at downloade anvisningen.

Anvisning 213

Bygningers energibehov

Hvordan dokumenteres det, at lovgivningens energikrav er opfyldt? Og hvordan udregnes energibehov og energiforbrug ved projektering af et nyt byggeri? Det kan anvisningen 'Bygningers energibehov' med beregningsprogrammet Be06 hjælpe med.

Be06 sikrer god energiøkonomi
Beregningsprogrammet Be06 er udviklet af SBi til at dokumentere, at energikravene i Bygningsreglementet og anden lovgivning er fulgt. Men anvisningen kan også hjælpe arkitekter og andre rådgivere med at udregne energibehov og energiforbrug i projekteringsfasen, så der skabes en god energiøkonomi, der kan fremtidssikre byggeriet bedst muligt.

Hent anvisningen på SBi's hjemmeside, der skal betales for at downloade anvisningen.