Hvad handler det om?

Ikke isolerede eller kun ringe isolerende sokler bør overvejes at efterisoleres. Efterisolering af sokkel kan udføres som et selvstændigt energirenoveringstiltag eller samtidig med en udvendig efterisolering af ydervæggen.

Ved samtidig efterisolering af både sokkel og ydervæg opnås et tillæg til energibesparelsen, idet linjetabet i samlingen mellem sokkel og ydervæg minimeres. Efterisoleringen bør følge nedenstående anbefaling.

Fordele

Mindre varmetab gennem sokkel og ydervægge
 

 

Bedre økonomi pga. lavere varmeregning
 

 

Varmere gulvoverflader lang ydervægge
 

 

Øget komfort og bedre indeklima
 

 

Forbedrer fugtforholdene indvendigt i samlingen mellem ydervæg og gulv
 

 

Lavere CO₂-udledning
 

 

Udvendig efterisolering af sokkel forøger husets værdi
 

 

Sådan kan det se ud

Image
Efterisolering af sokkel (1)
Efterisolering af sokkel (1)
Image
Efterisolering af sokkel (2)
Efterisolering af sokkel (2)

 

Indeklima

Når soklen efterisoleres, reduceres varmetabet fra gulvet gennem soklen, og der bliver mindre fodkoldt.

Energibesparelse

Energibesparelse i kWh/løbende m pr. år.

Konstruktion sokkel/fundament

Hulmursisoleret
tung ydervæg

Efterisoleret
tung ydervæg
Efterisoleret l
et ydervæg

Ny isoleringstykkelse på sokkel i mm

100

200

100

200

100

200

Terrændæk: Linoleum/vinyl på beton, med ca. 20 cm letklinker under betonplade. U-værdi ca. 0,44 W/m²K
Massiv beton uden isolering

20

21

35

38

42

46

Massiv beton med 15 mm kuldebroafbrydelse

11

12

22

24

27

29

Letklinkerblokke øverste 40 cm

5

6

11

12

12

14

Letklinkerblokke øverste 40 cm, med midterisolering

4

4

8

9

Ikke relevant

Ikke relevant

Terrændæk: Trægulv med strøer på beton,
med ca. 50 mm isolering + 15 cm letklinker. U-værdi ca. 0,20 W/m²K
Massiv beton uden isolering

7

7

15

16

11

12

Massiv beton med 15 mm kuldebroafbrydelse

5

6

12

13

8

9

Letklinkerblokke øverste 40 cm

3

3

7

8

5

7

Letklinkerblokke øverste 40 cm, med midterisolering

2

3

5

6

Ikke relevant

Ikke relevant

 

 

 

Tillæg til energibesparelse ved samtidig isolering af sokkel og udvendig isolering af ydervæg

Energibesparelse i kWh/løbende m pr. år.

Tung ydervæg
Eksisterende forhold

Ny isoleringstykkelse på sokkel i mm

200 mm isolering + sokkelisolering

300 mm isolering + sokkelisolering

200 mm letbeton (porebeton/letklinkerbeton)

32

32

240 mm letbeton (porebeton/letklinkerbeton)

32

32

Tung ydervæg
Eksisterende forhold

125 mm isolering + sokkelisolering

225 mm isolering + sokkelisolering

Formur:
Mursten Hulmur: 75-80 mm isolering
Bagmur: Mursten

30

32

Formur:
Mursten Hulmur: 75-80 mm isolering
Bagmur: Letbeton (pore/letklinkerbeton)

30

32

Let ydervæg
Eksisterende isoleringstykkelse

300 mm isolering + sokkelisolering

400 mm isolering + sokkelisolering

0 mm

0

0

75 mm

24

24

100 mm

24

24

125 mm

24

24

150 mm

21

24

Forudsætning

Efterisoleringen udføres med et til konstruktionen egnet isoleringsmateriale med en lambda-værdi på 37-38 mW/m K.

Eksempel på energibesparelse

Årlig energibesparelse kWh pr. m Isolering af sokkel:    15 kWh/m
Tillæg for samtidig isolering af sokkel og ydervæg udvendigt    30 kWh/m
I alt    45 kWh/m
Årlig energibesparelse kWh Tillæg for samtidig isolering af sokkel og ydervæg udvendigt =    2.250 kWh
Årlig energibesparelse m³ 2.250 kWh /11 kWh/ m³ =    205 m³
Økonomisk besparelse, år 1, kr. 13,80 kr./m³ x 205 m³ =    2.829 kr.
Årlig CO₂-besparelse kg/ton 0,205 kg/kWh x 2.250 kWh =    461 kg/0,5 ton

Forudsætninger

Et hulmurisoleret enfamiliehus får efterisoleret soklen med 100 mm i forbindelse med, at ydervæggen efterisoleres udvendigt med 125 mm. Huset har for- og bagmur af mursten, sokkel/fundament er af massiv beton, og terrændækket består af trægulv med strøer på beton med ca. 50 mm isolering. Husets omkreds er 50 meter.

Naturgaspris: 13,80 kr. pr. m³.

Gaskedlen er ny og kondenserende

CO2-udledning for forskellige opvarmningsformer
  • Naturgas: 0,205 kg CO₂ pr. kWh
  • Fyringsolie: 0,266 kg CO₂ pr. kWh
  • Fjernvarme: 0,072 kg CO₂ pr. KWh
  • El: 0,211 kg CO₂ pr. kWh
Varmeproduktion ved forskellige brændsler
  • 1 liter olie = 8-10 kWh
  • 1 m³ naturgas = 9-11 kWh

(højest for nye kedler)

Energipriser

I denne energiløsning er der benyttet gennemsnitlige energipriser fra energiprisstatistikkerne fra Forsyningstilsynet for 4. kvartal 2021. Det er hensigtsmæssigt altid at beregne energibesparelser med en gennemsnitlig energipris over en længere periode, ikke med den aktuelle dagspris, da energipriserne svinger.

Besparelsesberegner

Få et kvalificeret bud på den faktiske energibesparelse ved efterisolering og udskiftning af vinduer eller bygningsinstallationer.

Fugtberegner

Beregn nemt og hurtigt, om efterisoleringsløsningen er fugtsikker.

Udførelse

Soklen/fundamentet graves fri til minimum 600 mm under terræn – dog aldrig dybere end til fundaments underkant. Soklen/fundamentet rengøres. Hvis sokkel/fundament er for ujævn til, at isoleringen kan slutte tæt til soklen/fundamentet, berappes den, inden isoleringen monteres.

Langs eksisterende sokkel/fundament efterisoleres med isolering i mindst 600 mm dybde under terræn og med en tykkelse tilpasset evt. ny efterisolering af ydervæggen.

Hvis kun soklen efterisoleres, vil isoleringen stikke frem i forhold til ydervæggen. Isoleringen afsluttes derfor med et zinkprofil eller lignende i toppen for at sikre mod vandindtrængen og beskadigelse af isoleringen.

I forbindelse med efterisolering af ydervæg isoleres sokkel/fundament bedst muligt, dvs. så den udvendige facadeisolering stikker en smule ud over sokkel/ fundamentisoleringen.

Den del af isoleringen, der stikker over jorden, beklædes eller pudses, så det kan modstå fysiske belastninger.

Beklædningen/pudsen føres et stykke under jordoverfladen. Det er vigtigt, at isoleringen er diffusionsåben, dvs. drænende og ikke vandsugende.

Der foretages efterfyldning med drænende materialer, fx grus, op mod isoleringen. Ren lerjord bør ikke anvendes direkte mod isoleringen, da overfladevandet derved kan blive standset og ikke komme ned til omfangsdrænet.

Der anvendes et efterisoleringssystem med tilstrækkelig stivhed til at optage jordtrykket og de mekaniske påvirkninger over terræn. Isoleringen fastholdes med dyvler og/eller klæbes fast.

Såfremt der anvendes et isoleringsprodukt specielt udviklet til efterisolering og pudsning af sokkel, udføres arbejdet efter isoleringsproducentens montagevejledning.

Hvordan gør man?

Se, hvordan man efterisolerer soklen.

Accepter venligst markedsføringscookies for at se dette indhold

Tjekliste

Hvis der er nyere revnedannelser eller sætningsskader, tilkaldes særlig fagkyndig eller forsikringsselskab. Ældre skader udbedres, inden efterisoleringen udføres.

Hvis der ikke er tilstrækkelig planhed for tæt montering af isolering, skal soklen/fundamentet berappes.

Hvis der ikke er noget dræn, bør der udføres omfangsdræn i forbindelse med efterisoleringen af sokkel/fundament. Hvis det eksisterende dræn ikke virker efter hensigten, bør det bringes i orden.

Nedløbsbrønde skal flyttes ud til en passende afstand, og placering i forhold til ydervægskonstruktionen og nedløbsrør skal ligeledes tilpasses den nye konstruktion.

Forklar kunden denne løsning

Henvis din kunde til den tilsvarende energiløsning på sparenergi.dk, hvor den er forklaret lidt mere simpelt.

Yderligere information

Se udførelsesvejledninger hos isoleringsproducenter.

VIF: VarmeIsoleringsForeningens produktoversigt

SBi-anvisninger

224: Fugt i bygninger
239: Efterisolering af småhuse – energibesparelser og planlægning
240: Efterisolering af småhuse – byggetekniske løsninger
www.sbi.dk

BYG-ERFA Erfaringsblade:

(19) 15 11 14 Kældervægge og -gulve - fugtsikring og varmeisolering
(50) 11 02 25 Omfangsdræn – ved enfamiliehuse og småhuse
(99) 15 01 02 Radonsikring - nye bygninger
(13) 14 12 10 Radonsug – i eksisterende enfamiliehuse
(13) 97 04 24 Varmetab fra og fugtskader i ældre huse med terrændæk
www.byg-erfa.dk

Bygningsreglementet

Danske Standarder:

DS 436 Norm for dræning af bygværker mv

Alle energiløsninger til enfamiliehuse