Hvad handler det om?

Et kældergulv, som er isoleret med mindre end 100 mm, bør efterisoleres, hvis gulvet alligevel skal brydes op fx i forbindelse med vand i kælderen, ny kloak eller lignende.

Det bør ske til nedenstående minimumsanbefaling eller til et mere fremtidssikret lavenerginiveau. Efterisolering til lavenerginiveau giver den bedste økonomi på lang sigt.

Efterisolering af kældergulvet bør kombineres med en udvendig efterisolering af kældervæg - se Videncentrets Energiløsning om dette. Efterisolering af kældergulv bør udføres først.

Fordele

Mindre varmetab gennem kældergulvet

 

Bedre økonomi pga. lavere varmeregning

 

Varmere overflader og dermed mindre træk

 

Øget komfort og bedre indeklima

 

Lavere CO -udledning

 

Nyt kældergulv forøger husets værdi

 

Færre fugtproblemer i kælderen

 

Sådan kan det se ud

Image
Efterisolering af kældergulv
Illustration af efterisolering af kældergulv.

Indeklima

Når kældergulvet efterisoleres, bliver varmetabet gennem gulvet mindre, og der bliver mindre fodkoldt. Gulvets højere overfladetemperatur vil også nedsætte risikoen for problemer med sommerkondens.

Sommerkondens er, hvis overfladerne på kældergulve og -vægge i sommerperioden bliver så kolde, at der opstår kondens, når den varme sommerluft møder de kolde vægge og gulve og dermed bliver afkølet til under dugpunktet.

Energibesparelse

Energibesparelse i kWh/m² pr. år.

Eksisterende gulve

275 mm isolering
0,10 U = W/m² K

375 mm isolering
U = 0,08 W/m² K

Uisoleret

33

36

50 mm isolering

15

18

100 mm isolering

8

11

Forudsætning

Efterisoleringen udføres med et til konstruktionen egnet isoleringsmateriale med en lambda-værdi på 37-38 mW/m K.

Eksempel på energibesparelse

Årlig energibesparelse kWh/m² 33 kWh/m²
Årlig energibesparelse kWh 33 kWh/m² x 80 m² =
2.640 kWh
Årlig energibesparelse m³ 2.640 kWh/11 kWh/m³ =
240 m³
Økonomisk besparelse, år 1, kr. 13,80 kr./m³ x 240 m³ =
3.312 kr.
Årlig CO₂-besparelse kg/ton 0,205 kg/kWh x 2.640 kWh =
541 kg/0,5 ton

Forudsætninger

I en bungalow med et kælderareal på 80 m² ønsker husejeren at få 2,30 m i loftshøjde og dermed en bedre udnyttelse af kælderen. Det eksisterende kældergulv brydes op, og der graves ud, så der er plads til 150 mm kapillarbrydende lag, 275 mm isolering og 100 mm betonplade med indlagt gulvvarme. Der var ingen isolering i det eksisterende kældergulv.

Naturgaspris: 13,80 kr. pr. m³.

Gaskedlen er ny og kondenserende

CO2-udledning for forskellige opvarmningsformer
  • Naturgas: 0,205 kg CO₂ pr. kWh
  • Fyringsolie: 0,266 kg CO₂ pr. kWh
  • Fjernvarme: 0,072 kg CO₂ pr. KWh
  • El: 0,211 kg CO₂ pr. kWh
Varmeproduktion ved forskellige brændsler

1 liter olie = 8-10 kWh. 1 m³ naturgas = 9-11 kWh.
(højest for nye kedler)

Energipriser

I denne energiløsning er der benyttet gennemsnitlige energipriser fra energiprisstatistikkerne fra Forsyningstilsynet for 4. kvartal 2021. Det er hensigtsmæssigt altid at beregne energibesparelser med en gennemsnitlig energipris over en længere periode, ikke med den aktuelle dagspris, da energipriserne svinger.

Besparelsesberegner

Få et kvalificeret bud på den faktiske energibesparelse ved efterisolering og udskiftning af vinduer eller bygningsinstallationer.

Fugtberegner

Beregn nemt og hurtigt, om efterisoleringsløsningen er fugtsikker.

Udførelse

De anbefalede isoleringstykkelser kan kun opnås ved at bryde det eksisterende kældergulv op.

Ved at udskifte kældergulvet opnår man ikke kun, at varmetabet nedsættes; eventuelle problemer med fugt i kældergulvene kan sandsynligvis også afhjælpes.

Alle installationer i det eksisterende kældergulv, som fx kloak eller stikledning til el eller vand afinstalleres.

Inden opbrydningsarbejdet påbegyndes, udføres en lufttæt afdækning (plastfolie e.l.) for alle døre og åbninger til kælderrum, der ikke skal renoveres.

Det eksisterende kældergulv brydes op, og der udgraves, indtil den ønskede isoleringstykkelse kan opnås.

Hvis fundamentet ikke når langt nok ned, understøbes dette i små stykker i takt med, at der graves ud til kældergulvet. Det gælder både under kældervæggene og de indvendige skillevægge mod de resterende kælderrum. Dette arbejde bør ikke udføres uden forudgående kontakt med en rådgivende ingeniør.

Ny kloak, stikledninger til el og vand mm. etableres i udgravningen.

For at hindre optrængende jordfugt bør der udføres et kapillarbrydende lag på min. 150 mm. Det kan være i form af letklinker eller sten med min. kornstørrelse på 4 mm. Underlaget skal være stabilt (vibreret), så sætningsskader undgås.

Isoleringen udlægges i mindst 2 lag med forskudte samlinger. Inden betonpladen støbes, skal der langs fundamentet udføres en kantisolering på mindst 20 mm. Denne mindsker kuldebroen fra fundamentet.

Den færdige gulvbelægning bør være et klinkegulv eller en anden uorganisk belægning. 

Der bør udlægges radonsikring under betonpladen. Denne føres langs kantisoleringen og afsluttes med en elastisk fuge langs væg.

Skal der indstøbes gulvvarmerør i betonpladen, udføres dette efter producentens montagevejledning. Den støbte betonplade udføres med svindarmering, fx Ø 5 mm rundstål pr. 150 mm i begge retninger. For at reducere udtørringstiden anbefales det at anvende “selvudtørrende beton” (vand/cement tal ≤ 0,4).

Der skal udvises stor omhyggelighed ved tætning omkring gennemføring i radonspærren.

Tjekliste

Hvis der er problemer med opstigende grundfugt, skal årsagen afklares. Hvis ikke det kapillarbrydende lag under det nye gulv løser problemet, kan et omfangsdræn være løsningen. Se Videncentrets Energiløsning: "Efterisolering af kældervægge". Omfangsdrænet bør udføres efter det nye kældergulv.

Det skal aftales med ejeren, hvilken adgangsvej der skal anvendes under arbejdet.

Hvis det er et ønske, at der etableres et kældergulv med gulvvarme, bør kældervæggene også efterisoleres udvendigt. Se Videncentrets energiløsning ”Udvendig efterisolering af kældervægge”. Gulvvarme i kældergulvet kan med fordel kombineres med solvarme, så kælderen holdes tør om sommeren. Se Videncentrets Energiløsning: "Solvarme til varmt brugsvand og opvarmning".

Forklar kunden denne løsning

Henvis din kunde til den tilsvarende energiløsning på sparenergi.dk, hvor den er forklaret lidt mere simpelt.

Yderligere information

Se udførelsesvejledninger hos isoleringsproducenter.

VIF: VarmeIsoleringsForeningens produktoversigt

SBi-anvisninger

239: Efterisolering af småhuse – energibesparelser og planlægning
240: Efterisolering af småhuse – byggetekniske
224: Fugt i bygninger
233: Radonsikring af nye bygninger
www.sbi.dk

BYG-ERFA Erfaringsblade

(13) 04 08 03 Terrændæk – kuldebroer ved indervægge og rørgennemføringer
(13) 14 12 10 Radonsug – i eksisterende enfamiliehuse
(19) 15 11 14 Kældervægge og -gulve - fugtsikring og varmeisolering
(99) 15 01 02 Radonsikring - nye bygninger
(13) 98 12 01 Kapillarbrydende lag i terrændæk
www.byg-erfa.dk

Bygningsreglementet

Alle energiløsninger til enfamiliehuse