Hvad handler det om?

Tunge ydervægge er vægge af enten mursten eller letbeton. Bagmuren er normalt bærende. Hvis væggen er massiv, er hele væggen bærende. Tunge ydervægge bør efterisoleres, hvis den eksisterende isoleringstykkelse er mindre end 25 mm.

Fordele

Mindre varmetab gennem ydervæggene

 

Varmere vægge

 

Lavere varmeregning

 

Lavere CO₂-udledning

 

Øget komfort og bedre indeklima

 

Udvendig efterisolering giver mulighed for at ændre facadens udtryk 

 

Sådan kan det se ud

Image
1_udvendig-efterisolering-af-tung-yderv-g-1
Image
2_udvendig-efterisolering-af-tung-yderv-g-2

Indeklima

Når ydervæggen isoleres, bliver dens indvendige overflade varmere, hvilket nedsætter risikoen for kondens på væggens inderside og giver mindre træk i form af kuldenedfald.

Energibesparelse

Energibesparelse i kWh/m² pr. år.

Eksisterende forhold Ny udvendig isoleringsstykkelse
200 mm isolering 300 mm isolering
200 mm letbeton
(porebeton/letklinkerbeton) 
101 106
240 mm letbeton
(porebeton/letklinkerbeton)
84 88
Eksisterende forhold Ny udvendig isoleringsstykkelse
125 mm isolering 225 mm isolering 
Formur: Mursten 
Hulmur: 75-80 mm isolering 
Bagmur: Mursten 
17 22
Formur: Mursten 
Hulmur: 75-80 mm isolering
Bagmur: Letbeton (porebeton/
letklinkerbeton)
14 21

Forudsætninger

Efterisoleringen udføres med et til konstruktionen egnet isoleringsmateriale med en lamba-værdi på 37-38 mW/m K.

Eksempel på energibesparelse

Årlig energibesparelse pr. m²     84 kWh/m²
Årlig energibesparelse kWh     84 kWh/m² x 100 m² =    8.400 kWh
Årlig energibesparelse m³     8.400 kWh /11 kWh/m³ =    764 m³
Økonomisk besparelse, år 1, kr.     13,80 kr./m³ x 764 m³ =    10.538 kr.
Årlig CO₂-besparelse kg/ton     0,205 kg/kWh x 8.400 kWh =    1.722 kg/1,7 ton

Forudsætninger

På 100 m² ydervæg af 240 mm porebeton opsættes 200 mm facadeisolering, som pudses. Soklen isoleres ikke. 

Naturgaspris: 13,80 kr. pr. m3.
Gaskedlen er ny og kondenserende.

CO2-udledning for forskellige opvarmningsformer
  • Naturgas: 0,205 kg CO₂ pr. kWh
  • Fyringsolie: 0,266 kg CO₂ pr. kWh
  • Fjernvarme: 0,072 kg CO₂ pr. KWh
  • El: 0,211 kg CO₂ pr. kWh
Varmeproduktion ved forskellige brændsler
  • 1 liter olie = 8-10 kWh
  • 1 m³ naturgas = 9-11 kWh

(højest for nye kedler)

Energipriser

I denne energiløsning er der benyttet gennemsnitlige energipriser fra energiprisstatistikkerne fra Forsyningstilsynet for 4. kvartal 2021. Det er hensigtsmæssigt altid at beregne energibesparelser med en gennemsnitlig energipris over en længere periode, ikke med den aktuelle dagspris, da energipriserne svinger.

Besparelsesberegner

Få et kvalificeret bud på den faktiske energibesparelse ved efterisolering og udskiftning af vinduer eller bygningsinstallationer.

Fugtberegner

Beregn nemt og hurtigt, om efterisoleringsløsningen er fugtsikker.

Udførelse

Efterisolering af ydervæggen bør foretages under hensyntagen til husets arkitektur. Her tænkes der især på beklædningen, der anvendes uden på isoleringsmaterialet. Ved tagfoden må efterisoleringen ikke forhindre ventilationen af tagkonstruktionen, og ved soklen bør ydervægsbeklædningen have udvendigt overlap/fremspring i forhold til sokkelisoleringen.

Hvis soklen efterisoleres samtidigt, skal dette gøres først.

Langs det eksisterende fundament/sokkel udføres en efterisolering med terrænisolering i mindst 600 mm dybde under jordniveau og med tykkelse tilpasset den nye efterisolering af ydervæggen.

Efterisoleringen af soklen udføres efter isoleringsproducentens montagevejledning.

Se også energiløsningen: Efterisolering af sokkel

Beklædning med træ eller andet let materiale

På den eksisterende ydervæg opbygges et skelet i form af træstolper eller stålrigler til den nye isolering og ydervægsbeklædning. 

Der isoleres i skelettet således, at isoleringen sidder stramt. Isoleringen bør bestå af to isoleringslag med forskudte samlinger. På ydersiden af skelettet monteres vindspærre, afstandslister for ventileret hulrum og ny beklædning.

Hvis facaden består af en skalmur, der ikke er bærende eller afstivende, kan denne fjernes på samme måde som en eventuelt brædde- eller pladebeklædning.

Hvis den nye facade ønskes pudset, klæbes og dyvles isoleringen fast til formuren. Isoleringen kan i dette tilfælde godt være i et lag med omhyggeligt udførte samlinger. Facaden afsluttes med puds direkte på isoleringen.

Hvis ydervægsbeklædningen er diffusionstæt, skal der være ét ventileret hulrum mellem isoleringslaget og ydervægsbeklædningen. Er beklædningen diffusionsåben, kan den opsættes direkte på isoleringslaget. Diffusionsåben beklædning kræver, at dampspærren er tæt.

Hvordan gør man?

Se, hvordan man isolerer en tung ydervæg udefra.

Accepter venligst markedsføringscookies for at se dette indhold

Tjekliste

Hvis der er nyere revnedannelser eller sætningsskader, tilkaldes særlig fagkyndig eller forsikringsselskab. Ældre skader udbedres, inden efterisoleringen udføres.

Hvis den eksisterende ydervægskonstruktion ikke har styrke nok til at optage belastningen fra den nye ydervæg, skal der etableres et nyt randfundament (Det er sjældent tilfældet). De øverste 600 mm skal udføres med fundamentsblokke med kuldebroisolering.

Hvis tagudhænget ikke kan dække over den nye efterisoleringstykkelse inkl. beklædning, kan der udføres en løsning med en reduceret isoleringstykkelse.

Udeluftventiler i ydervæggen udskiftes til en længere udgave, så den kan nå indvendig side af ny vægbeklædning. De bør være kondens- og lydisolerende.

Hvis der i ydervæggen er udtjente vinduer eller døre, bør disse udskiftes samtidigt. Eksisterende vinduer og døre, der bibeholdes, skal integreres i den nye ydervæg med regn- og lufttæt samling mellem karm og vindueshul. Det bedste resultat opnås, såfremt vinduerne og dørene kan forskydes frem mod den udvendige side af ydervæggen.

Nedløbsbrøndene skal flyttes ud til en passende afstand og placering i forhold til ydervægskonstruktionen, og nedløbsrør skal ligeledes tilpasses den nye konstruktion.

Udendørsbelysning m.m. afmonteres fra eksisterende ydervægsbeklædning. Hvis belysningen ikke umiddelbart kan flyttes til den nye beklædning, tilkaldes en elektriker.

Forklar kunden denne løsning

Henvis din kunde til den tilsvarende energiløsning på sparenergi.dk, hvor den er forklaret lidt mere simpelt.

Yderligere information

VIF

VarmeIsoleringsForeningens produktoversigt 
www.vif-isolering.dk

SBi-anvisninger

239: Efterisolering af småhuse – energibesparelser og planlægning
240: Efterisolering af småhuse – byggetekniske løsninger
224: Fugt i bygninger
www.sbi.dk 

BYG-ERFA

BYG-ERFA Erfaringsblade:
(41) 99 12 20 Udvendig facadeisolering med puds på mineraluld
(29) 08 04 28 Revner i bygninger - udbedring i beton og murværk
(29) 07 12 28 Revner i bygninger - eksempler
(29) 07 12 27 Revner i bygninger - undersøgelse og analyse
(22) 98 09 22 Revner i vægge af etagehøje letbetonelementer
www.byg-erfa.dk

Bygningsreglementet

Alle energiløsninger til enfamiliehuse