Hvad handler det om?

Energiløsningen gælder for enfamiliehuse ved udvendig isolering af murede ydervægge - primært hule mure og kanalmure, men kan også anvendes på 1½ stens fuld mur. Som led i løsningen nedtages hulmurens formur eller yderste ½ sten af den massive mur. Energiløsningen kan tilpasses 1 stens mur, hvor det eksisterende murværk er uændret, og hvor den udvendige isolering afsluttes med ny formur. Ydervæggene i størstedelen af enfamiliehusene fremstår med blank mur.

Ydervægge i bygninger opført frem til 1979 bør efterisoleres. Energiløsningen er relevant, hvor der ønskes en udvendig efterisolering, der ikke ændrer den murede bygnings fremtræden og arkitektoniske værdi væsentligt, og hvor der ønskes en god varmeisolering og en relativt lille murtykkelse.

Udvendig efterisolering er varmeteknisk og fugtteknisk set den bedste løsning. Isoleringen kan afsluttes med den eksisterende formur, der nedtages og genanvendes (rykkes ud). Alternativt kan formuren opføres af nye og evt. smallere sten. Løsningen kan tilpasses, så gavle har én isoleringstykkelse, og facader en anden.

Fordele

Mindre varmetab gennem ydervæggene

 

Varmere vægge

 

Lavere varmeregning

 

Fastholder det murede facadeudtryk 

 

Lavere CO₂-udledning

 

Øget ejendomsværdi

 

Forbedret indeklima og mindre risiko for skimmelsvamp
 

 

Sådan kan det se ud

Image
1_murede_ydervaegge_enfamiliehuse-1a
Image
2_murede_ydervaegge_enfamiliehuse-1b
Image
3_murede_ydervaegge_enfamiliehuse-1c

Slank formur og EPS søjler

Forudsætningen for at kunne reducere tykkelsen på en ny formur uden at reducere ydervæggens samlede bæreevne er, at der etableres såkaldte EPS-søjler. En EPS-søjle udnytter styrken i EPS-isolering (Ekspanderet PolyStyren), når isoleringen er klæbet sammen med både for- og bagmur med limmørtel og har en indlagt armering. Den sammenklæbede for- og bagmur virker som en sandwich-konstruktion, der afstiver et helt murværksfelt.

Der skal normalt placeres 1-2 EPS-søjler pr. facade i et typisk enfamiliehus for at afstive muren ved energirenovering.

Image
4_murede_ydervaegge_enfamiliehuse-2a
Image
5_murede_ydervaegge_enfamiliehuse-2b
Eksempler på placering af EPS søjler

Indeklima

Når ydermurene efterisoleres, bliver den indvendige overflade varmere, så risikoen for kondens og deraf følgende risiko for skimmelsvampeangreb minimeres. Samtidig opnås der en bedre termisk komfort, da eksempelvis træk i form af kuldenedfald fra kolde ydervægge undgås.

Energibesparelse

Energibesparelse i kWh/m² pr. år.

Eksisterende forhold Isoleret ydervæg med ny / flyttet formur
125 mm isolering 225 mm isolering
24 cm mur     163 173
36 cm fuld mur     115 125
Formur og bagmur: Mursten
Hulmur: uden isolering
124 133
Formur og bagmur: Mursten
Hulmur: 75-80 mm isolering
53 62
Formur: Mursten,
Bagmur: Letbeton (porebeton/
letklinkerbeton)
Hulmur: 75-80 mm isolering
36 45

Forudsætninger

Efterisoleringen udføres med et egnet isoleringsmateriale med en lambdaværdi på højest 37-38 mW/mK. Med fordel kan der anvendes isolering med særlig lav lambdaværdi af hensyn til ydervæggens dimensioner. Eksempelvis svarer 125 mm isolering med lambda 31 mW/mK til 150 mm med lambda 37 mW/mK.

Ved samtidig efterisolering af sokkel eller ydervæg mod opvarmet kælder opnås yderligere besparelser.

Se Videncenterets isoleringstabel 

Eksempel på energibesparelse

Årlig energibesparelse pr. m²   133 kWh/m²
Årlig energibesparelse kWh 133 kWh/m² x 100 m² = 13.300 kWh
Årlig energibesparelse m³ 13.300 kWh x 11 kWh/m³ = 1.209 m³
Økonomisk besparelse, år 1, kr. 13,80 kr./kWh x 1.209 kWh = 16.685 kr.
Årlig CO₂-besparelse kg/ton 0,205 kg/kWh x 13.300 kWh = 2.727 kg/2,7 ton

Forudsætninger

På 100 m² uisoleret hulmur fjernes formuren/den yderste ½ sten, og der isoleres med 225 mm isolering og opmures ny, smal teglformur. Soklen isoleres ikke.

Naturgaspris: 13,80 kr. pr. m3.
Gaskedlen er ny og kondenserende.

CO2-udledning for forskellige opvarmningsformer
  • Naturgas: 0,205 kg CO₂ pr. kWh
  • Fyringsolie: 0,266 kg CO₂ pr. kWh
  • Fjernvarme: 0,072 kg CO₂ pr. KWh
  • El: 0,211 kg CO₂ pr. kWh
Varmeproduktion ved forskellige brændsler

1 liter olie = 8-10 kWh. 1 m³ naturgas = 9-11 kWh.
(højest for nye kedler)

Energipriser

I denne energiløsning er der benyttet gennemsnitlige energipriser fra energiprisstatistikkerne fra Forsyningstilsynet for 4. kvartal 2021. Det er hensigtsmæssigt altid at beregne energibesparelser med en gennemsnitlig energipris over en længere periode, ikke med den aktuelle dagspris, da energipriserne svinger.

Besparelsesberegner

Få et kvalificeret bud på den faktiske energibesparelse ved efterisolering og udskiftning af vinduer eller bygningsinstallationer.

Fugtberegner

Beregn nemt og hurtigt, om efterisoleringsløsningen er fugtsikker.

Udførelse

En step for step gennemgang af, hvordan løsningen implementeres.

Alt arbejde udføres i overensstemmelse med leverandørernes anvisninger.

 

Den eksisterende formur nedtages/hugges af, og udmuringer/faste bindere og mørtelpuder fjernes. Isoleringen fastgøres, og den nye formur opmures. Trådbindere bores ind i bagmur. Der vælges en slank formur i tegl, der giver plads til mere isolering, uden at murtykkelsen øges. Eventuelle skader i eksisterende bagmur af betydning for fugtforhold og statik udbedres.

Konstruktionens bæreevne under renoveringen skal sikres i forbindelse med nedtagningen af formuren, eksempelvis med stålsøjler. I forbindelse med selve renoveringen etableres afstivninger med EPS-søjler, så den samlede bæreevne ikke forringes. Dokumentation med analyse af de statiske forhold under udførelsen og projekteringsvejledning med principper for etablering af bæreevne under renovering kan findes i en dokumentationspakke med beskrivelser og vejledninger her. 

Når EPS-søjlerne er etableret, kan isoleringsmateriale mellem søjlerne vælges frit, da isoleringen ikke skal bidrage styrkemæssigt. Der kan anvendes normal mineraluld eller højeffektive isoleringsmaterialer som fx PIR-skum, så U-værdien reduceres kraftigt.

Efterisolering af ydervæggen bør foretages under hensyntagen til husets arkitektur. Her tænkes der især på stenvalg til formuren, murtykkelsen og vinduernes placering.

Ved tagfoden må efterisoleringen ikke forhindre ventilationen af tagkonstruktionen, og ved soklen bør formuren have et lille udvendigt fremspring i forhold til sokkelisolering/puds.

I nogle tilfælde er det af hensyn til konstruktionen og arkitekturen nødvendigt at bevare præcis samme tykkelse på hulmuren. I andre tilfælde kan man med fordel øge den samlede tykkelse med fx 60 mm og dermed få plads til mere isolering i hulmuren og samtidig få en kold sokkel isoleret. Udvidelsen kan ske ved at flytte den nye facademur ud på konsoller fastgjort til den eksisterende sokkel.

Sokkelisolering

Om nødvendigt etableres fundamentløsning med konsol og betonbjælker/teglbjælker eller stribefundament. Hvis soklen efterisoleres samtidigt med den udvendige isolering, skal dette gøres først. Langs det eksisterende fundament/sokkel udføres en efterisolering med terrænisolering i mindst 600 mm dybde under jordniveau og med tykkelse tilpasset den nye efterisolering af ydervæggen.

Efterisoleringen af soklen udføres efter isoleringsproducentens montagevejledning. Se også energiløsningen: Efterisolering af sokkel.

Tjekliste

Overvej mulighederne ud fra ydervæggenes konstruktion og tilstand samt arbejdets omfang inkl. følgearbejder som ændring af fundament, ændringer ved vinduer, afslutninger ved tag, ændringer af kældernedgange mv. Se i øvrigt energiløsningerne: Indvendig efterisolering af tung ydervæg, Udvendig efterisolering af tung ydervæg og Hulmursisolering.

Før en løsning vælges, må en kritisk gennemgang afgøre, om de nødvendige forudsætninger er til stede for at nedrive formuren og opbygge en skalmur.

På mur-tag.dk findes denne nyttige vejledning

Et godt overblik kan sikres med termograferinger, der kan vise, om der er tale om isoleret hulmur, uisoleret hulmur, murværk med faste stenbindere eller andre kuldebroer, eller fuld mur. Bygningstegninger og projekt-materiale er en god hjælp, men er ikke altid helt korrekte. Der kan være forskel på murværkskonstruktionerne fra bygning til bygning i en ensartet enfamiliehus bebyggelse.

Udrykning/genanvendelse af formur og etablering af EPS søjler: En rådgiver bør vurdere, om den ombyggede eksisterende ydervægskonstruktion har styrke nok til at optage lodrette og vandrette belastninger, og hvordan murens stabilitet sikres både under og efter renoveringen. Valg af sten og mørteltyper samt tiltag til midlertidig afstivning og tiltag til sikring af murens fremtidige stabilitet fastlægges af en rådgiver. 

Ydervægge og fundament gennemgås for sætningsskader og revner. Eventuelle skader vurderes, og afhjælpning fastlægges, så den kan indgå i det samlede arbejde. I den færdige konstruktion skal bagmuren være lufttæt, og formuren være diffusionsåben, så konstruktionen kan fungere fugtmæssigt korrekt. Da formuren i den efterisolerede konstruktion bliver relativt kold og fugtig, skal stenene være frostfaste, så frostsprængninger undgås. Genanvendelse af formur: Inden valg af løsning afklares, om murstenene kan anvendes i den nye velisolerede konstruktion. En formur med ikke-frostfaste og/eller diffusionstætte facadesten kan medføre afskalninger og revner i mursten.

Ikke alle afhuggede sten kan genanvendes og evt. nye sten skal ligne de oprindelige bedst muligt. Ved opmuringen skal en evt. blanding af nye og gamle sten ske med omtanke. Fuger og sålbænke i den nye formur udføres svarende til det oprindelige murværk, medmindre andet taler herfor. Evt. ikke ændret murværk kan afrenses, så det kommer til at fremstå som det nyopførte murværk i højest mulig grad.

Afhængigt af isoleringstykkelsen og dermed den ny murs samlede tykkelse kan vælges en konsolløsning med betonbjælker eller teglbjælker eller et nyt stribefundament støbt på stedet. Minipæle med betonbjælker er også en mulighed.

Hvis løsningen omfatter bedre isolering og/eller tyndere formur, så murtykkelsen kun øges med 10-20 mm, kan det eksisterende fundament anvendes.

Ændringer i murtykkelsen vil ofte kunne tilpasses eksisterende tagudhæng. For bygninger uden tagudhæng eller uden tagudhæng i gavle, må tagfladen forlænges, og tagrender og nedløbsrør over facader flyttes ud.

Ved mindre ændringer af ydervæggens tykkelse bliver ændringer af murfalse ved vinduer og altandøre beskedne. Ved større ændringer, fx i forbindelse med ny formur, bør vinduer og døre flyttes til formuren med traditionel murfals. Ved smal formur kan fastgørelse med beslag i bagmur være nødvendig. Det bør i forbindelse med renoveringen overvejes, om vinduerne skal udskiftes.

Ydervægsventiler til ventilation udskiftes, og belysning mv. flyttes ud til ny formur.

Forklar kunden denne løsning

Henvis din kunde til den tilsvarende energiløsning på sparenergi.dk, hvor den er forklaret lidt mere simpelt.

Yderligere information

VIF

VIF: VarmeIsoleringsForeningens produktoversigt 
www.vif-isolering.dk

SBi-anvisninger

224: Fugt i bygninger
www.sbi.dk 

BYG-ERFA

BYG-ERFA Erfaringsblade:
(21) 98 05 25: Revner i skalmure og formure fra temperatur- og fugtbevægelser
www.byg-erfa.dk

Bygningsreglementet

Mur- og tagdetaljer (KT93)

Alle energiløsninger til enfamiliehuse