Hvad handler det om?

Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering af kældervægge bør ske udefra – se Videncentrets Energiløsning: ”Udvendig efterisolering af kældervæg”.

Fordele

Mindre varmetab gennem kældervæggene

 

Bedre økonomi pga. lavere varmeregning

 

Varmere overflader og mindre træk

 

Husets værdi forøges

 

Flere anvendelsesmuligheder for kælderen, idet kældervæggene er varmere

 

Lavere CO -udledning

 

Sådan kan det se ud

På nuværende tidspunkt kan Videncentret ikke anvise en 100 % sikker løsning på indvendig efterisolering af kældervægge, idet efterisolering indefra altid vil medføre en vis risiko for fugt og deraf følgende risiko for skimmelsvamp. Risikoen kan nedsættes, men aldrig helt elimineres ved at følge denne energiløsning. For at understrege, at der er risiko ved løsningen, er illustrationerne overstregede.

Image
Indvendig efterisolering af kældervæg
Kældervæg ved vindue.
Image
Indvendig efterisolering af kældervæg
Kældervæg ved kældergulv.
Image
Indvendig efterisolering af kældervæg
Kældervæg ved vindue med plade.
Image
Indvendig efterisolering af kældervæg
Kældervæg ved kældergulv med plade.

 

Indeklima

Når kældervæggen efterisoleres, bliver den indvendige overflade varmere, hvilket giver mindre træk i form af kuldenedfald. Det indvendige areal bliver imidlertid mindre, da isoleringen i væggen optager plads.

Anbefaling til isoleringstykkelse

Hvis en kældervæg skal efterisoleres indvendigt, bør det ske med enten 50 eller maksimalt med 75 mm. Det gælder for alle typer kældervægge, hvad enten de består af beton, letklinkerbeton eller mursten.

Energibesparelse

Energibesparelse i kWh/m² pr. år.

Eksisterende forhold

Uisoleret 300 mm beton

Tykkelse på tilføjet indvendig efterisolering
50 mm isolering
U = 0,60
75 mm isolering
U = 0,44
Over terræn 211 224
Under terræn 107 117

Eksisterende forhold

Uisoleret 300 mm letklinkerbeton

Tykkelse på tilføjet indvendig efterisolering
50 mm isolering 
U = 0,38
75 mm isolering 
U = 0,31
Over terræn 36 42
Under terræn 27 33

Eksisterende forhold

Uisoleret 300 mm massivt murværk

Tykkelse på tilføjet indvendig efterisolering
50 mm isolering 
U = 0,50
75 mm isolering 
U = 0,39
Over terræn 121 132
Under terræn 70 78

Forudsætninger

Efterisoleringen udføres med et til konstruktionen egnet isoleringsmateriale med en lambda-værdi på 37-38 mW/m K.

Det antages, at kælderen er opvarmet til 20 °C.

Eksempel på energibesparelse

Årlig energibesparelse kWh/m² Over terræn
211 kWh/m²
Under terræn
107 kWh/m²
Årlig energibesparelse kWh 211 kWh/m² x 1/3 x 75 m² =
5.275 kWh
107 kWh/m² x 2/3 x 75 m² =
5.350 kWh
I alt
10.625 kWh
Årlig energibesparelse m³ 10.625 kWh / 11 kWh/m³ =
966 m³
Økonomisk besparelse, år 1, kr. 13,80 kr./m³ x 966 m³ =
13.331 kr.
Årlig CO₂-besparelse kg 0,205 kg/kWh x 10.625 kWh =
2.178/2,2 ton kg

Forudsætninger

På 75 m² kældervæg af 300 mm beton efterisoleres indvendigt med 50 mm isolering, og der afsluttes med en væg i letklinkerbeton, som pudses. Ca. 1/3 del af kældervæggens areal er over terræn, mens de resterende 2/3 er under terræn.

Naturgaspris: 13,80 kr. pr. m³.

Gaskedlen er ny og kondenserende.

CO2-udledning for forskellige opvarmningsformer
  • Naturgas: 0,205 kg CO₂ pr. kWh
  • Fyringsolie: 0,266 kg CO₂ pr. kWh
  • Fjernvarme: 0,072 kg CO₂ pr. KWh
  • El: 0,211 kg CO₂ pr. kWh
Varmeproduktion ved forskellige brændsler
  • 1 liter olie = 8-10 kWh
  • 1 m³ naturgas = 9-11 kWh

(højest for nye kedler)

Energipriser

I denne energiløsning er der benyttet gennemsnitlige energipriser fra energiprisstatistikkerne fra Forsyningstilsynet for 4. kvartal 2021. Det er hensigtsmæssigt altid at beregne energibesparelser med en gennemsnitlig energipris over en længere periode, ikke med den aktuelle dagspris, da energipriserne svinger.

Besparelsesberegner

Få et kvalificeret bud på den faktiske energibesparelse ved efterisolering og udskiftning af vinduer eller bygningsinstallationer.

Fugtberegner

Beregn nemt og hurtigt, om efterisoleringsløsningen er fugtsikker.

Udførelse

Det er en forudsætning for at udføre efterisoleringen, at kældervæggen ikke har nogen tegn på fugt eller skimmelsvamp.

Desuden skal der være et omfangsdræn, der fungerer, og der skal være fyldt op med drænende fyld omkring kælderen.

En indvendig efterisolering af en kældervæg må af hensyn til fugt og skimmel ikke indeholde nogen organiske materialer. En indvendig efterisolering optager plads i rummet, men gør det samtidig mere anvendeligt. Selvom isoleringstykkelsen er lille, giver det en relativt stor energibesparelse.

Radiatorer nedtages, og evt. nødvendig ændring af rørføring udføres før opsætning af isolering. Vær opmærksom på, at der ikke må forekomme skjulte samlinger af rørene.

Det samme gælder el-installationer, hvor der ikke må forekomme skjulte kabelsamlinger.

Indersiden af kældervæggen afrenses for maling, tapet og andet organisk materiale, så væggen fremstår rå i enten beton, letklinkerbeton eller mursten. Det gøres af to grunde:

  • for at fjerne organisk materiale, som kan danne grobund for svamp og skimmel, hvis der er tilstrækkeligt fugtigt
  • for at fjerne damptætte lag, der kan medføre kondensdannelse og dermed skabe gode levevilkår for svamp og skimmel

Isoleringen skal enten fuldklæbes eller på anden måde tilpasses, så den slutter helt tæt til den afrensende kældervæg, for at der ikke kan ske luftcirkulation mellem væg og isolering.

Afslutningen på indersiden af isoleringen består af enten en væg i 50 mm letbeton, hvor overfladen afsluttes med puds og en diffusionsåben overfladebehandling, eller en uorganisk plade på et stålskelet. Dvs. aldrig gipsplader. Stålskelettet skal holdes fri af væggen - fx med 10-20 mm kuldebrosisolering. Den uorganiske plade enten pudses eller spartles med et uorganisk materiale, før en diffusionsåben overfladebehandling påføres.

Eventuelle radiatorrør føres synligt fra loft og lodret ned ad væggene.

Der bør ikke indbygges el-installationer i den isolerede væg, dvs. at kabler skal føres synligt til stikdåser placeret på indersiden af letbetonvæggen. Hvis husejeren ønsker indbyggede stikkontakter, bør de indbygges i skillevæggene mod andre kælderrum i stedet for i den efterisolerede kældervæg.

Der bør monteres udeluftventiler i alle rum. Udeluftventiler bør være kondens- og lydisolerede.

Tjekliste

Hvis der er nyere revnedannelser eller sætningsskader, tilkaldes en særlig fagkyndig virksomhed eller et forsikringsselskab. Ældre skader udbedres, inden efterisoleringen udføres.

Hvis den eksisterende kældervæg er fugtig, må den under ingen omstændigheder efterisoleres fra indvendig side.

Hvis drænet ikke fungerer, eller hvis der ikke er fyldt op med drænende materiale omkring kælderen, må der ikke efterisoleres indefra.

Den eksisterende overflade på den indvendige side af kældervæggen skal være afrenset ind til rå væg, inden efterisoleringen udføres.

Er der el-installationer i ydervæggen, skal disse flyttes til indvendig side af den nye væg. Den bedste løsning opnås, hvis de kan flyttes til skillerumsvægge for at undgå gennemboringer af den nye kældervægs indvendige overflade. Vær opmærksom på, at der ikke må forekomme skjulte samlinger på kablerne.

Eventuelle radiatorer på væggen og rør for disse flyttes med ind på indersiden af den nye væg. Vær opmærksom på, at der ikke må forekomme skjulte samlinger af rørene.

Husejeren bør informeres om, at det er vigtigt at lufte ud, når luften udenfor er koldere end indenfor – og der samtidig er så lidt fugt i luften som muligt, dvs. når det er koldt og klart vejr.

Husejeren bør gøres opmærksom på at større møbler, som skabe, reoler mm. ikke må placeres op ad kældervæggen, da det øger risikoen for skimmelsvampevækst. Disse bør i stedet placeres op ad skillevæggene mod de andre kælderrum.

Forklar kunden denne løsning

Henvis din kunde til den tilsvarende energiløsning på sparenergi.dk, hvor den er forklaret lidt mere simpelt.

Yderligere information

Se udførelsesvejledninger hos isoleringsproducenter.

VIF: VarmeIsoleringsForeningens produktoversigt

SBi-anvisninger

239: Efterisolering af småhuse – energibesparelser og planlægning
240: Efterisolering af småhuse – byggetekniske løsninger
224: Fugt i bygninger
www.sbi.dk

BYG-ERFA Erfaringsblade:

(31) 15 11 15 Indvendig efterisolering - ældre ydervægge af murværk
www.byg-erfa.dk

Bygningsreglementet

Alle energiløsninger til enfamiliehuse