Hvad handler det om?

Der kan i mange tilfælde spares energi på at udskifte husets cirkulationspumpe. Videncenter for Energibesparelser i Bygninger anbefaler udskiftning, hvis huset opvarmes med fjernvarme, olie, gas eller fast brændsel, og det varme vand i varmeanlægget cirkuleres med en traditionel trinreguleret cirkulationspumpe (typisk 3 trin).

Her vil det være relevant at skifte til en trinløs regulerbar ny cirkulationspumpe.

Fordele

Mindre støj i rør og radiatortermostatventiler

 

Besparelse på elregningen

 

Lavere CO₂-udledning

 

Sådan kan det se ud

Image
Illustration af udskiftning af cirkulationspumpe

Indeklima

Når cirkulationspumpen udskiftes, kan det resultere i reduceret støj fra rør, fittings og radiatortermostater, når pumpen er slukket eller kører langsommere.

 

Anbefaling til cirkulationspumpe

Cirkulationspumper skal overholde Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 641/2009 af 22. juli 2009. Dette betyder at cirkulationspumper skal være mærket med et energiindeks (EEI) og at man fra 1. august 2015 skal overholde et EEI lavere end 0,23.

Energibesparelse

Ved udskiftning af en trinreguleret cirkulationspumpe til en trinløs regulerbar cirkulationspumpe opnås en besparelse på elregningen. Besparelsen afhænger af, hvordan den trinregulerede cirkulationspumpe er indstillet. En trinreguleret cirkulationspumpe kan typisk indstilles i tre forskellige trin. Besparelsens afhængighed af denne indstilling ses i nedenstående tabel.

Energibesparelse i kWh/år

Eksisterende pumpe Ny pumpe
Trin3 481
Trin 2 350
Trin 1 219
Gennemsnit* 350

*Hvis den eksisterende cirkulationspumpe trinreguleres manuelt, kan gennemsnitsværdien benyttes som årlig energibesparelse

Forudsætninger

Varmeproduktion ved forskellige brændsler
  • 1 liter olie = 8-10 kWh
  • 1 m³ naturgas = 9-11 kWh

(højest for nye kedler)

CO2-udledning for forskellige opvarmningsformer

Naturgas: 0,205 kg CO₂ pr. kWh
Fyringsolie: 0,266 kg CO₂ pr. kWh
Fjernvarme: 0,072 kg CO₂ pr. KWh
El: 0,211 kg CO₂ pr. kWh

Eksempel på energibesparelse

Årlig elbesparelse   350
Årlig økonomisk besparelse 350 kWh x 2,70 kr./kWh = 945 kr.
Årlig CO2-besparelse 0,211 kg/kWh x 350 kWh = 74 kg/0,1 ton

Forudsætninger

I et enfamiliehus på 130 m² fra 1975 med et årligt varmebehov på
18.000 kWh udskiftes den trinregulerede cirkulationspumpe til en
trinløs regulerbar cirkulationspumpe.

Den trinregulerede cirkulationspumpe er altid indstillet på trin 2.

Elpris: 2,70 kr. pr. kWh.

Støjberegner

Hav en dialog med kunden om placering af luft-vand-varmepumpe, der lever op til kravene om støj, på netop deres adresse.

Varmeinstallationers energieffektivitet

Tjek, om varmesystemet er egnet til lavtemperaturdrift, før der skiftes til fjernvarme eller varmepumpe i et hus.

Udførelse

Pumpefabrikanterne har online dimensioneringsprogrammer, som kan anvendes til at finde den mest energioptimale cirkulationspumpe:

De mindste cirkulationspumper kan anvendes i enfamiliehuse med en- og to-strengede varmeanlæg med alle typer varmeproducerende enheder.

Ved gulvvarmeanlæg er der nogle begrænsninger, som ses i tabellen på nedenfor.

Før pumpen monteres, tømmes varmeanlægget for vand.

Pumpen placeres i rørstrengen, så vandet strømmer den rigtige vej. Strømningsretning gennem pumpen er angivet med pile på pumpehuset. Når pumpen monteres i rørstrengen, bruges de medfølgende pakninger. Pumpen monteres med motorakslen i vandret stilling.

Pumpen skal tilsluttes en ekstern netspændingsafbryder med en brydeafstand på min. 3 mm i alle poler. Pumpen skal forbindes til jord.

Cirkulationspumpen er normalt vedligeholdelsesfri, og der er ikke krav om eftersyn.

Tjekliste

Den eksisterende cirkulationspumpes alder har stor betydning for pumpens elforbrug og elbesparelsen ved udskiftning. Ældre cirkulationspumper (fra før 1995) har et højere elforbrug end nyere. Dette gælder eksempelvis både for ældre og nyere trinregulerede cirkulationspumper.

Ældre trinregulerede cirkulationspumper vil i mange tilfælde være indstillet på det højeste trin, typisk trin 3. Ved denne indstilling af pumpen udnytter man ikke, at der i en stor del af varmesæsonen er brug for et lavere differenstryk over pumpen på grund af lavere modstand i varmesystemet (radiatorer og/eller gulvvarme).

Dette resulterer i, at elforbruget til pumpen bliver betydeligt højere end nødvendigt. Ved udskiftning til en trinløs regulerbar cirkulationspumpe, tilpasser pumpen sig boligens varierende varmebehov og dermed varierende modstand i varmeanlægget.

Hvis det mindste tal på cirkulationspumpens mærkeplade er 50 W eller derover, er pumpen enten af ældre dato eller for stor. I dette tilfælde bør pumpen udskiftes til en trinløs regulerbar cirkulationspumpe.

Cirkulationspumpens driftstid har stor betydning for elforbruget. Cirkulationspumpen bør slukkes udenfor fyringssæsonen eller som minimum i juni, juli og august.

Forklar kunden denne løsning

Henvis din kunde til den tilsvarende energiløsning på sparenergi.dk, hvor den er forklaret lidt mere simpelt.

Alle energiløsninger til enfamiliehuse