Hvad handler det om?

Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at benytte termostat- og urstyring på eksisterende cirkulationspumper, så elforbruget til pumpen bliver så lavt som muligt.

Fordele

Mindre støj i rør og fittings

 

Minimale vedligeholdelsesomkostninger

 

Besparelse på elregningen

 

Lavere CO₂-udledning

 

Mindre vandspild

 

Sådan kan det bygges

Image
Cirkulationspumpe

Indeklima

Når der installeres styring af cirkulationspumpen til varmt brugsvand, kan det resultere i reduceret støj fra rør og fittings, når pumpen er slukket eller kører langsommere.

Anbefaling

Termostatstyringen bør forhindre, at det tager flere minutter, før det varme vand kommer til tappestederne. Ventetiden er ikke kun et irritationsmoment for beboerne. Det medfører også et stort vandspild.

Termostatstyringen stopper også pumpen, når den ønskede temperatur er nået på det vand, der kommer retur til varmtvandsbeholderen.

Tidsstyringen gør det muligt at vælge præcis de tidspunkter på døgnet, hvor der er behov for det varme vand. Typisk kan tidsstyringen afbryde pumpen om natten, hvor der normalt ikke er brug for cirkulation af varmt brugsvand.

Energibesparelse

Der kan opnås en el- og varmebesparelse ved at udskifte pumpen eller blot ved at udnytte funktionerne i den eksisterende pumpe korrekt, hvis den har termostat- og urstyring.

Ny driftstid

Elbesparelse i kWh pr. år.

Pumpe kører 16 timer
pr. døgn (fra kl. 6-22)
73
Pumpe kører 8 timer pr. døgn
(fra kl. 6-8 og igen kl. 16-22)
146

Forudsætninger

Pumper kører 24 timer pr. døgn

Opvarmningssæsonen varer skønsmæssigt 227 dage pr. år. Det betyder, at der ikke er noget opvarmningsbehov i 138 dage.

Eksempel på energibesparelse

Årlig elbesparelse   146 kWh
Årlig varmebesparelse 2.208 h x 0,12 W/mK x (55 °C - 20°C) x 20 m = 185 kWh
Årlig økonomisk besparelse 146 kWh x 2,70 kr./kWh + 185 kWh x 0,50 kr./kWh = 487 kr.
Årlig CO2-besparelse 146 kWh x 0,211 kg/kWh + 185 kWh x 0,072 kg/kWh = 44 kg/0,04 ton

Forudsætninger

I teknikrummet i et enfamiliehus er der installeret en cirkulationspumpe til det varme brugsvand med termostat- og urstyring. Denne styring benyttes ikke. Cirkulationspumpen er derfor i drift hele døgnet. Termostat- og urstyringen indstilles nu, så cirkulationspumpen er i drift 8 timer pr. døgn i tidsrummet fra kl. 6-8 og igen fra kl. 16-22.

Der regnes med 138 dage årligt uden opvarmningsbehov. Da pumpen kun er i drift i 8 timer pr. døgn, spares der et varmetab i 16 timer pr. døgn. Det betyder, at der spares et varmetab i 2.208 timer pr. år.

Cirkulationsrøret er 20 m og har et varmetab på 0,12 W/mK. Den gennemsnitlige fremløbstemperatur i røret er 55 °C.

Elpris: 2,70 kr. pr. kWh 
Fjernvarmepris: 0,50 kr. pr. kWh

Varmeproduktion ved forskellige brændsler
  • 1 liter olie = 8-10 kWh
  • 1 m³ naturgas = 9-11 kWh

(højest for nye kedler)

CO2-udledning for forskellige opvarmningsformer

Naturgas: 0,205 kg CO₂ pr. kWh
Fyringsolie: 0,266 kg CO₂ pr. kWh
Fjernvarme: 0,072 kg CO₂ pr. KWh
El: 0,211 kg CO₂ pr. kWh

Støjberegner

Hav en dialog med kunden om placering af luft-vand-varmepumpe, der lever op til kravene om støj, på netop deres adresse.

 

Varmeinstallationers energieffektivitet

Tjek, om varmesystemet er egnet til lavtemperaturdrift, før der skiftes til fjernvarme eller varmepumpe i et hus.

 

Udførelse

I et brugsvandsanlæg er cirkulationspumpens opgave at cirkulere varmt brugsvand mellem en varmtvandsbeholder eller -veksler og tappestederne. 

Pumpen skal være dimensioneret efter varmetabet i cirkulationsledningen. Der er altid et temperaturfald på brugsvandet på grund af et varmetab i cirkulationsledningen. I enfamiliehuse skal pumpens flow være dimensioneret, så temperaturfaldet fra varmtvandsbeholderen til det yderste forbrugssted maksimalt er 3–5 0 C. Derfor gælder det, at jo højere varmetabet fra cirkulationsledningen er, jo højere flow skal cirkulationspumpen levere.

Af DS 439 norm for vandinstallationer fremgår det, at varmtvandsanlæg for at undgå vandspild bør udformes, så det varme vand ved en vandstrøm på 0,2 l/s når frem til tappestederne senest 10 sekunder efter, at tapningen er påbegyndt.

Den gamle pumpe afmonteres. Pumpen placeres i rørstrengen, så vandet strømmer den rigtige vej − typisk angivet med pile på pumpehuset. Pumpen monteres med motorakslen i vandret stilling. Pumpen skal tilsluttes en ekstern netspændingsafbryder med jord.

Cirkulationspumpen er normalt vedligeholdelsesfri, og der er ingen krav om eftersyn.

Tjekliste

Den eksisterende cirkulationspumpes alder har stor betydning for pumpens elforbrug og elbesparelsen ved udskiftning. Ældre cirkulationspumper (fra før 1995) har et højere elforbrug end nyere.

Hvis det mindste tal på cirkulationspumpens mærkeplade er 60 W eller derover (fx ældre Grundfos UP cirkulationspumper), er pumpen enten af ældre dato eller for stor. I dette tilfælde bør pumpen udskiftes til en moderne cirkulationspumpe med termostat- og urstyring.

Cirkulationspumpens styring har stor betydning for elforbruget. Cirkulationspumpen bør være med termostat- og tidsstyring. Termostatstyringen forhindrer, at det tager flere minutter, før det varme vand kommer til tappestederne. Den stopper også pumpen, når den ønskede returtemperatur er nået.

Tidsstyringen gør det muligt at vælge præcis de tidspunkter på døgnet, hvor beboeren ønsker øjeblikkelig adgang til varmt vand.

Forklar kunden denne løsning

Henvis din kunde til den tilsvarende energiløsning på sparenergi.dk, hvor den er forklaret lidt mere simpelt.

Yderligere information

Danske standarder

  • DS 452 Isolering af tekniske installationer
  • DS 439 Norm for vandinstallationer

Alle energiløsninger til enfamiliehuse