Hvad handler det om?

Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny.

Hvis varmtvandsbeholderen er isoleret med mindre end 20 mm isolering, bør den udskiftes med en beholder, der højst har et varmetab svarende til nedenstående minimumsanbefaling eller til et mere fremtidssikret lavenerginiveau. Et lavt varmetab svarende til lavenerginiveau giver den bedste økonomi på lang sigt.

Hvis varmtvandsbeholderen er vandretliggende, bør den under alle omstændigheder udskiftes.

Fordele

Mindre varmetab fra varmtvandsbeholderen 

 

Bedre økonomi pga. lavere varmeregning

 

Lavere CO-udledning 

 

Forøgelse af husets værdi

 

Bedre udnyttelse af varmen fra beholderen

 

Bedre afkøling (ved fjernvarme)

 

Bedre sikring mod bakterier 

 

Mindre kalkudfældning

 

Anbefaling til ny varmtvandsbeholder

 

Sådan ser det ud

Image
Varmtvandsbeholder
Til venstre ses ældre vandretliggende varmtvandsbeholder. Til højre ses nyere lodretstående varmtvandsbeholder.

Varmetab

Beholderstørrelse
Minimim
Lavenergi
Varmetab [W/K]
60 liter 1,6 1,3
110 liter 2,0 1,7
160 liter 2,3 2,0
200 liter 2,6 2,3

Varmetabene er baseret på en beholdertemperatur på 55 ºC og en omgivelsestemperatur på 20 ºC. Tabene fra varmtvandsbeholderne er inkl. tilslutninger.

Indeklima

En ny varmtvandsbeholder vil typisk være bedre isoleret end den gamle og vil derfor afgive mindre varme til kedelrummet. Dette kan afhjælpe eventuelle overophedningsproblemer om sommeren, men kan også resultere i, at rummet ikke længere kan holdes opvarmet, når det er koldt udenfor. Hvis det sker, forøges risikoen for fugtproblemer. Det kan afhjælpes ved at installere en radiator eller gulvvarme i rummet.

Energibesparelse

Energibesparelse i kWh pr. år

Eksisterende varmtvandsbeholder

Størrelse af ny varmtvandsbeholder

60 l

110 l

160 l

200 l

Minimum Lavenergi Minimum Lavenergi Minimum Lavenergi Minimum Lavenergi
60 l med 20 mm isolering 84 127 - - - - - -
60 l med 30 mm isolering 19 62 - - - - - -
110 l med 20 mm isolering 191 235 136 180 - - - -
110 l med 30 mm isolering 93 137 38 82 - - - -
160 l med 20 mm isolering     298 342 243 287 189 232 - -
160 l med 30 mm isolering 167 211 113 157 58 102 - -
200 l med 20 mm isolering 384 428 329 373 274 318 231 274
200 l med 30 mm isolering 227 271 172 216 118 161 74 118

Forudsætninger

Halvdelen af varmetabet fra beholderen, som er placeret indenfor klimaskærmen, nyttiggøres.

Eksempel på energibesparelse

Årlig energibesparelse kWh   373 kWh
Årlig energibesparelse m³ 373 kWh/11 kWh/m³ = 34 m³
Årlig økonomisk besparelse kr. 13,80 kr./m³ x 34 m³ = 468 kr.
Årlig CO₂-besparelse kg 0,205 kg/kWh x 373 kWh = 76 kg/0,1 ton

Forudsætninger

I kælderen i et enfamiliehus er der installeret en 200 liter varmtvandsbeholder. Beholderen er isoleret med 20 mm isolering.  I forbindelse med en renovering af varmesystemet, udskiftes beholderen til 110 liter lavenergibeholder.

Naturgaspris: 13,80 kr. pr. m³

Gaskedlen er ny og kondenserende

Varmeproduktion ved forskellige brændsler

1 liter olie = 8-10 kWh. 1 m³ naturgas = 9-11 kWh.
(højest for nye kedler)

CO2-udledning for forskellige opvarmningsformer
 • Naturgas: 0,205 kg CO₂ pr. kWh
 • Fyringsolie: 0,266 kg CO₂ pr. kWh
 • Fjernvarme: 0,072 kg CO₂ pr. KWh
 • El: 0,211 kg CO₂ pr. kWh

Støjberegner

Hav en dialog med kunden om placering af luft-vand-varmepumpe, der lever op til kravene om støj, på netop deres adresse.

Varmeinstallationers energieffektivitet

Tjek, om varmesystemet er egnet til lavtemperaturdrift, før der skiftes til fjernvarme eller varmepumpe i et hus.

Udførelse

Varmtvandsbeholderen dimensioneres efter DS 439 ”Norm for vandinstallationer”.

Varmtvandsbeholderen skal under hensyntagen til varmtvandsstedernes antal og brug kunne yde en tilstrækkelig vandmængde og vandstrøm med en temperatur, der passer til formålet. Se kapitel 2 i DS 439.

De væsentligste data for varmtvandsbeholderen er den effekt, som varmefladen kan tilføre vandet og beholderens volumen. I den forbindelse anvendes:

 • det effektive beholdervolumen Veff (det volumen vand, der kan tappes fra beholderen med varmtvandstemperatur Tv,0, før vandets afgangstemperatur er sunket til under en given afgangstemperatur Tv, min). Beholderens geometriske volumen V~1,4 x Veff.
 • den effektive beholderydelse Peff. Det vil sige den effekt, som varmefladen kan yde kontinuert ved en given effekttilførsel og ved opvarmning af brugsvandet fra en given koldtvandstemperatur Tk til den varmtvandstemperatur Tv som kan opnås ved den valgte vandstrøm qv. Den effektive beholderydelse, som aflæses i leverandørernes kataloger, er for rene varmeflader. Effekten skal derfor korrigeres for belægninger med ca. 15 %.

På baggrund af tappeprogrammer, der kan ses i DS 439 kapitel 2.5.2.1.2. ”Vandvarmere til flere tapsteder i en helårsbolig”, er nedenstående dimensioneringsdiagram udarbejdet.

I diagrammet ses den effektive beholderydelse Peff som funktion af beholderens effektive volumen Veff.

Image
Diagram over dimensionering af varmtvandsbeholder
Her ses den effektive beholderydelse Peff som funktion af beholderens effektive volumen Veff.

Eksempel

I et enfamiliehus er der installeret en gaskedel med en maksimal effekt på 14 kW. Kedlen har varmtvandsprioritering, og den maksimale effekt tilføres beholderen ved varmtvandsproduktion. Der er installeret badekar i boligen, og et normalt varmtvandsbehov.

Effekten skal som tidligere nævnt korrigeres for belægninger på varmefladen i varmtvandsbeholderen med ca. 15 %. Effekten Po, der kan overføres til brugsvandet, er derfor:

Po = 14 kW/1,15 = 12 kW

Ved hjælp af ovenstående figur kan beholderens effektive volumen bestemmes til ca. 45 liter.

Beholderens geometriske volumen kan herefter bestemmes til:

V = 1,4 ∙ 45 liter = 63 liter

Der kan nu vælges en beholder på 60 liter (standardstørrelse).

Ovenstående beregningseksempel viser, hvilken størrelse beholder der bør vælges, hvis man dimensionerer efter DS 439. Hvis man har et vandforbrug og et dagligt tappeprogram, der afviger væsentligt fra standard tappeprogrammet i DS 439 – fx fordi man der er to badeværelser, som ofte benyttes samtidig – kan man benytte nedenstående figur til at bestemme beholderstørrelsen.

Image
Diagram: valg af beholder størrelse
Er der et vandforbrug og et dagligt tappeprogram, der afviger væsentligt fra standard tappeprogrammet i DS 439, kan man benytte figuren her til at bestemme beholderstørrelsen.

Hvis varmtvandsbehovet i enfamiliehuset i stedet for "normalt" er stort (12 – 15 liter pr. minut i 10 min.), skal beholderen ifølge ovenstående figur være et sted mellem 105 og 135 liter. I dette tilfælde vil man typisk vælge en beholder på 110 liter. Næste standardstørrelse er 160 liter.

Varmtvandsbehov

Varmtvandsbehov Liter pr. minut i 10 min.  Det svarer fx til
Lille 6 - 9 Bruser
Normalt 9 - 12 Bruser og håndvask samtidig
Srort 12 - 15 Badekar eller to brusere samtidig
Meget stort 15 - 18 To brusere og en håndvask samtidig

Ifølge vandnormen skal en varmtvandsbeholder altid opstilles i et frostsikret rum. Varmtvandsbeholderen bør placeres i rum nær tappesteder - gerne i fyrrum.

For at undgå varmetab bør varmtvandsbeholderen opstilles så tæt på den varmeproducerende enhed (f.eks. naturgaskedlen) som muligt.

Ved valget af opstillingssted skal der tages hensyn til den fyldte vægt af varmtvandsbeholderen (ved ophængning).

Montage af tilslutningsrør til den varmeproducerende enhed og brugsvandssystemet samt elinstallation foretages som angivet i installationsvejledningen. Det bør tilstræbes, at kedlen eller fjernvarmeinstallationen har varmtvandsprioritering. Varmtvandsprioritering betyder, at rørsystem, komponenter og automatik er monteret således, at kedelanlægget eller fjernvarmeinstallationen prioriteter energien til det varme brugsvand højere end til husets rumopvarmning.

Efter installationen idriftsættes anlægget. Det sker som følger:

 • Varmtvandsbeholderen påfyldes på centralvarmesiden via en aftapnings/påfyldningshanen på kedlen eller installationen
 • Varmtvandsbeholderen påfyldes på brugsvandssiden
 • Anlægget udluftes på både centralvarme- og brugsvandssiden
 • Det kontrolleres, at alle rørforbindelser er tætte 
 • Varmekilden startes

 

Varmtvandstemperatur

Indstillingen af varmtvandstemperaturen skal være mellem 50 og 55 °C. Såfremt temperaturen kommer over 60 °C, vil der ske en kraftig udfældning af kalk, både i systemet og på varmtvandsbeholderen varmeveksler. Øget kalklag på overfladerne giver en dårlig afkøling.

Af hensyn til risikoen for bakterievækst bør vandet i varmtvandsbeholdere kunne opvarmes til mindst 60 °C.

Når arbejdet er udført, afleveres en brugermanual til kunden. Brugermanualen skal indeholde en beskrivelse af beholderen (inkl. tekniske data), sikkerhedsforskrifter og en betjeningsvejledning.

Image
Varmtvandsbeholder
Ny varmtvandsbeholder med ny gaskedel

Tjekliste

Hvis beholderen er isoleret med mindre end 20 mm isolering, bør den udskiftes til en præisoleret beholder.
 

Hvis returtemperaturen ved almindelig drift (fjernvarme og kondenserende kedel) er større end 45 ºC, kan det være et tegn på, at beholderen er tilkalket. Beholderen bør afkalkes. Hvis det ikke er muligt, bør den udskiftes.

 

En beholder, der er større end 200 liter, har typisk en for lille varmeflade. Den har samtidig et stort tomgangstab. En så stor beholder bør udskiftes til en mindre præisoleret beholder.

Hvis beholderen er mere end 10 år gammel, forøges risikoen for tæring. En så gammel beholder bør udskiftes.

Yderligere information

Dansk Standard

DS 452 Isolering af tekniske installationer
DS 439 Norm for vandinstallationer

Alle energiløsninger til enfamiliehuse