Hvad handler det om?

Solvarme til rumopvarmning er relevant, når der er et opvarmningsbehov i sommerhalvåret. Det kan for eksempel være klinkegulve med gulvvarme eller kældre, der skal holdes tørre. Hvis ikke det er aktuelt, anvendes et mindre anlæg, som kun producerer varmt brugsvand. Se energiløsningen: ”Solvarmeanlæg til varmt brugsvand”.

Solvarme et til huse, som opvarmes med oliekedler, gas- eller elradiatorer. Det er især oplagt at etablere solvarme samtidig med udskiftning af tagbelægning, varmtvandsbeholder eller kedel.

Fordele

Om sommeren kan solvarmen dække husstandens behov for varmt vand og varme

 

Kedlen kan slukkes om sommeren

 

Bedre økonomi pga. lavere varmeregning

 

Solen er ren og vedvarende energi

 

Solvarme sender et miljøvenligt signal til omgivelserne

 

Solvarme øger husets værdi

 

Lavere CO2-udledning

 

Sådan ser det ud

Image
Solvarmeanlæg til varmt brugsvand og opvarmning

Anbefaling til anlæggets størrelse

Solvarme til varmt brugsvand med 7 m2 solfanger og 300 liter solvarmebeholder.

Som tommelfingerregel kan man regne med 0,5-1 m² solfanger for hver MWh årligt varmebehov. Med denne anlægsstørrelse dækkes typisk 15-30 % af det totale varmebehov i eksisterende boliger. Højere dækning er mulig, men ikke altid økonomisk rentabel.

Energibesparelse

Energibesparelsen angives i kWh/m² pr. år.

Eksisterende forhold Energibesparelse pr. kvadratmeter solfanger Energiforbrug til drift af anlægget pr. kvadratmeter solfanger
 
A-mærket kedel,
fjernvarme eller
elvarme
390 kWh/m² 23 kWh/m²
Ældre kedel eller
kedel med dårligere
energimærke
593 kWh/m² 38 kWh/m²

Forudsætning

Besparelserne forudsætter, at solfangerne orienteres mod syd med en hældning på ca. 45°.

Hvis tagfladen vender i en anden retning eller har en anden hældning, bruges skemaet under afsnittet udførelse, punkt 4, til at finde den procentvis mindre ydelse eller til at gøre arealet af solfangerne tilsvarende større.

Eksempel på energibesparelse

Årlig energibesparelse kWh

Gasforbrug til fremstilling af varmt vand 8 m² x 390 kWh/m² = 3.120 kWh
Elforbrug til drift af pumpe 8 m² x 23 kWh/m² = 184 kWh
Besparelse 3.120 kWh – 184 kWh = 2.936 kWh

Årlig økonomisk besparelse kr.

Gasforbrug til fremstilling af varmt vand 8 m² x 390 kWh/m² = 3.120 kWh
Elforbrug til drift af pumpe 8 m² x 23 kWh/m² = 184 kWh
Besparelse 3.120 kWh – 184 kWh = 2.936 kWh

Årlig CO₂-besparelse kg

CO₂-besparelse gas 0,205 kg/kWh x 3.120 kWh = 640 kg
CO₂-tillæg el 0,211 kg/kWh x 184 kWh = 39 kg
CO₂-besparelse 640 kg – 39 kg = 601 kg/0,6 tons

Forudsætninger

I et parcelhus med fem beboere etableres der 8 m² solfanger på et sydvendt tag med 45° hældning og 350 liter solvarmebeholder i bryggers.

Huset opvarmes med en A-mærket naturgaskedel, der slukkes om sommeren.

  • Naturgaspris: 13,80 kr. pr. m³
  • Elpris: 2,70 kr. pr. kWh

CO2-udledning for forskellige opvarmningsformer

  • Naturgas: 0,205 kg CO₂ pr. kWh
  • Fyringsolie: 0,266 kg CO₂ pr. kWh
  • Fjernvarme: 0,072 kg CO₂ pr. KWh
  • El: 0,211 kg CO₂ pr. kWh

Varmeproduktion ved forskellige brændsler

  • 1 liter olie = 8-10 kWh
  • 1 m³ naturgas = 9-11 kWh

(højest for nye kedler)

Energipriser

I denne energiløsning er der benyttet gennemsnitlige energipriser fra energiprisstatistikkerne fra Forsyningstilsynet for 4. kvartal 2021. Det er hensigtsmæssigt altid at beregne energibesparelser med en gennemsnitlig energipris over en længere periode, ikke med den aktuelle dagspris, da energipriserne svinger.

Varmeinstallationers energieffektivitet

Tjek, om varmesystemet er egnet til lavtemperaturdrift, før der skiftes til fjernvarme eller varmepumpe i et hus.

Udførelse

Solfangerne monteres på det mest solbeskinnede sted på taget. Der må ikke være skygge på solfangerne fra kl. 9–16 fra maj til september.

Solvarmebeholderen, som altid står lodret som vist på illustrationen på forrige side, opstilles i bryggers eller tilsvarende og erstatter den eksisterende varmtvandsbeholder.

En ekstra varmeveksler sørger for, at varme fra solfangerkredsen kan overføres til gulvvarme- og/ eller radiatorkredsen. Det sker som regel ved, at en ventil skifter stilling, når brugsvandsbehovet er dækket. Hvis der ikke i forvejen er noget vandbåret varmeanlæg i bygningen, kan der indsættes en stor radiator eller konvektor i solvarmekredsen.

Der kan være nogen variation i den konkrete anlægsopbygning og styrestrategi alt efter fabrikat. Se producentens vejledning.

Anlægget skal sikres mod skader (dvs. kogning eller overophedning), hvis solvarmen ikke kan bruges i fuldt omfang. Her bruges fx en ekstra stor ekspansionsbeholder, hvori solfangervæsken kan udvide sig.
Anlæg skal altid installeres i henhold til leverandørens anvisninger. Sikkerhedsventilen forsynes med et blæserør, som føres ca. 10 cm over gulv. Blæserøret afskæres skråt.

Installationen udføres efter gældende regler og forskrifter vedr. vand- og varmeinstallationer, herunder DS 452 for tekniske installationer og DS 439 for vand-installationer.

Hvordan gør man?

Se, hvordan man etablerer solvarme.

Accepter venligst markedsføringscookies for at se dette indhold

Tjekliste

Hvis der er skygge på taget, kan der vælges en anden placering af solfangerne: På carport eller fritstående på stativ.

 

Hvis der er fladt tag, monteres solfangerne på et stativ, gerne så de vender stik syd med en hældning på 45°.

Er der tale om et stråtag eller en anden tagtype, som er udenfor ”gængs” standard, skal en forsvarlig fastgørelse af solfangerne sikres (en solfanger vejer ca. 40 kg pr. sektion). Alternativt kan solfangerne placeres på stativ stående på jorden.

En solfanger virker optimalt ved en placering på en sydvendt 45° tagflade. Er der ikke mulighed for dette, vil samme ydeevne kunne opnås ved at øge solfangerens størrelse i m² afhængig af retning og taghældning. I tabellen kan du se, hvordan placering og ydeevne hænger sammen.

  Afvigelse fra syd
Hældning fra vandret 30° 45° 75° 90°
15° 91 93 89 86 82
30° 96 95 92 88 82
45° 100 98 95 90 81
60° 101 99 96 89 79
75° 98 96 93 86 75
90° 91 89 85 78 69

Eksempel på anvendelse af tabellen:

Et parcelhus med med et årligt totalforbrug på 15.000 kWh skal som udgangspunkt have 7-15 m² solfanger for at opnå en dækning af det totale behov på 15-30 %, hvis tagets hældning er 45°, og solfangeren vender mod syd. (Du kan se i tabellen, at det svarer til 100 %). Hvis huset derimod har en taghældning på 60°, og orienteringen er 90° fra syd, yder anlægget kun 79 %. For at få samme ydelse skal der lægges 8 m² /0,79 = ca. 10 m² solfangere i stedet for 8. 

Solfangerne monteres på skinner på taget eller på et stativ. Anlægget leveres med beslag til forskellige tagtyper. Tjek derfor altid, før du går i gang, at beslag til montering af solfangerne passer til det aktuelle tag.

Hvis tagbelægningen skal skiftes, er der mulighed for at indbygge solfangerne i taget.

Du skal sikre dig, at du kan komme ind i skunken, eller overvej eventuelt en anden løsning for rørføringen.

En typisk solvarmebeholder på 300 liter vejer ca. 80-100 kg uden vand og måler typisk ca. 60 x 60 x 200 cm. Undersøg den nøjagtige størrelse og afklar adgangsog placeringsmuligheder med kunden.

Hvis returtemperaturen fra varmeanlægget er for høj, kan solfangeren ikke yde så meget. Indregulering af varmeanlæg kan derfor være en god ide.

 

Rørisoleringen skal udføres efter gældende forskrifter for vand- og varmeinstallationer, herunder DS 452 for tekniske installationer.

VVS-montører må gerne tilslutte pumper til eksisterende stikkontakt. Hvis der skal etableres en ny stikkontakt i forbindelse med solvarmeinstallationen, skal det foretages af en autoriseret el-installatør.

Kontroller, at kedel og eventuel elpatron i beholderen ikke kan køre samtidig.

Afvigelse fra syd


Hældning fra vandret

30° 45° 75° 90°
15° 91 93 89 86 82
30° 96 95 92 88 82
45° 100 98 95 90 81
60° 101 99 96 89 79
75° 98 96 93 86 75
90° 91 89 85 78 69

 

Forklar kunden denne løsning

Henvis din kunde til den tilsvarende energiløsning på sparenergi.dk, hvor den er forklaret lidt mere simpelt.

Yderligere information

KSO-Ordning

Energistyrelsen

Dansk Solvarmeforening

Alle energiløsninger til enfamiliehuse