Hvad handler det om?

Oprindelige og bevaringsværdige vinduer fra før 1950-60 med ét lag glas bør energiforbedres med en forsats ramme med en energirude i. For vinduer, som allerede har en forsatsramme, bør glasset i den udskiftes til energiglas. Alternativt kan der fremstilles nye forsatsrammer med plads til et energiglas eller en energirude i rammen.

Vinduer med begyndende tegn på råd eller andre tegn på nedbrydning bør totalrenoveres eller udskiftes til nye koblede vinduer med energiruder i den koblede ramme. Alternativt kan vinduerne udskiftes til nye vinduer med energiruder under hensyntagen til husets arkitektur. Se Videncentrets Energiløsning: Udskiftning af vinduer med ét lag glas.

Fordele

Mindre varmetab gennem vinduerne

 

Bedre økonomi pga. lavere varmeregning

 

Varmere overflader og mindre risiko for indvendig kondens

 

Mindre træk og kuldenedfald

 

Øget komfort og bedre indeklima

 

Lavere CO2 udledning

 

Energiforbedring af vinduer med forsatsrammer forøger husets værdi

 

Indeklima

Når vinduerne energiforbedres, bliver vinduets indven-dige overflade varmere. Forudsat at forsatsrammen stutter tæt, nedsætter den varmere overflade risikoen for kondens på indersiden af glasset og giver mindre træk i form af kuldenedfald.

Ved en tætsluttende forsatsramme kan den varme luft fra rummet ikke trænge ind i vinduets mellemrum og dermed undgås problemer med dug.

Desuden skal det vurderes inden valg af løsning, om der er brug for at kunne åbne vinduet, samt om det skal være muligt at regulere åbningsgraden.

Sådan kan det se ud

Image
Forsatramme med energirude
Forsatramme med ernergirude.
Image
Forsatramme med energiglas
Forsatramme med ernergiglas.

Energibesparelse

Energibesparelse i kWh/m² pr. år.

Eksisterende vinduer med ét lag glas

Energiforbedrede vinduer

Energiglas i forsatsramme

Energirude i forsatsramme

1-fløjede vinduer*

280

290

Vinduer opdelt i 2 (med en lodret eller en vandret post)**

260

265

Vinduer opdelt i 4 (med en lodret og en vandret post)***

245

245

Eksisterende vinduer med ét lag glas
samt forsatsramme med ét lag glas

Energiforbedrede vinduer

Energiglas i forsatsramme

Energirude i forsatsramme

1-fløjede vinduer*
 

70

80

Vinduer opdelt i 2 (med en lodret eller en vandret post)**

65

70

Vinduer opdelt i 4 (med en lodret og en vandret post)***

55

55

 

Image
Udskiftning af termoruder
1-fløjede vinduer
Image
Udskiftning af enkeltglasvinduer
Vinduer opdelt i 2 (med en lodret eller en vandret post)
Image
Udskiftning af termoruder
Vinduer opdelt i 4 (med en lodret og en vandret post)

 

Forudsætninger

Besparelsen kan variere meget afhængigt af det eksisterende vindues stand specielt mht. tæthed. Ovenstående besparelser svarer til et typisk standard trævindue uden utætheder.

Eksempel på energibesparelse

Årlig energibesparelse kWh pr. m² Vinduer uden forsatsramme (10 m²)
265 kWh/m²
Vinduer med forsatsramme (20 m²) 
70 kWh/m²
Årlig energibesparelse kWh 265 kWh/m² x 10 m² + 70 kWh/m² x 20 m² =
4.050 kWh
Årlig energibesparelse m³ 4.050 kWh /11 kWh/m³ =
368 m³
Økonomisk besparelse, år 1, kr. 13,80 kr./m³ x 368 m³ =
5.078 kr.
Årlig CO₂-besparelse kg/ton 0,205 kg/kWh x 4.050 kWh =
830 kg/0,8 ton

Forudsætninger

En bungalow med 30 m2 oprindelige vinduer i træ og opdelt med lodrette poster, energi-forbedres med nye forsatsrammer med en 2-lags energirude. Huset opvarmes med naturgas. De 20 m2 har allerede en forsatsramme med 1 lag glas, og de 10 m2 er med ét lag glas uden forsatsramme.

Naturgaspris: 13,80 kr. pr. m³.

Gaskedlen er ny og kondenserende.

Besparelsesberegner

Få et kvalificeret bud på den faktiske energibesparelse ved efterisolering og udskiftning af vinduer eller bygningsinstallationer.

Fugtberegner

Beregn nemt og hurtigt, om efterisoleringsløsningen er fugtsikker.

Udførelse

Trænger de eksisterende vinduer til vedligeholdelse som fx maling, bør det foretages inden energiforbedringen. De eksisterende vinduer skal desuden kontrol-leres mht. tætningslister, hængsler, greb, anverfere, stormkroge m.m. inden montering af forsatsramme.

Vindue med ny forsatsramme

Måltagningen til forsatsrammen bør foretages efter producentens anvisninger. Der skal desuden tages højde for husejerens ønsker til oplukkelighed for udluftning.

Nye forsatrammer bør udføres med energiruder.

Forsatsrammen bør være placeret foran vinduets karm set indefra, da det giver størst solindfald og dermed mest dagslys.

For at sikre en tæt samling mellem vinduet og forsats-rammen skal der være en plan flade hele vejen rundt langs karmen på det eksisterende vindue. Desuden skal der være en tætningsliste mellem forsatsrammen og karmen. Større niveauspring i karmen må udlignes med trælister og mindre ujævnheder tætnes med fuge-masse. Selv små utætheder mellem forsatsrammen og karmen på det eksisterende vindue kan medføre kon-dens (dug) på den indvendige side af det yderste glas, hvis tætningslisten ikke slutter tæt. For at minimere risikoen for kondens kan der etableres mindre udluft-ningsåbninger mellem hulrummet og det fri.

Generelt bør producentens montagevejledning altid følges.

Vindue med eksisterende forsatsramme

Eksisterende forsatsrammer med almindeligt glas energiforbedres med et nyt energiglas med en hård lav-emissionsbelægning af hensyn til vinduespudsning. Hvis falsen i den eksisterende forsatsramme er større end 23-25 mm, kan der anvendes en tynd energirude med dimensionen 4-9-4 mm. Evt. kan energiruden bestilles med belægning på indersiden af begge glas. Hvis der ikke er plads til en energirude i den eksi-sterende ramme, kan der fremstilles en ny forsats-ramme.

Korrekt montering af glas og ruder er væsentlig i relation til elementernes funktion og levetid. Derfor bør montagen foretages af en håndværker/glarmester med erfaring i montering af glas og ruder og efter Glasindustriens montagevejledning. Montagevejled-ning bør altid følges af hensyn til garantien. Bemærk især, at der er specifikke krav til opklodsning af ruden og afstand mellem rude og ramme, der skal overholdes.

Se monteringsvejledningen på www.glasindustrien.org

Glaslister af træ, monterings- og fugebånd bør altid udskiftes ved glas- eller rudeskift.

Det skal sikres, at der forsat er en tæt samling mel-lem forsatsrammen og vinduets karm for at forhindre luft indefra i at trænge ud og skabe kondens. Har der tidligere været problemer med indvendig kondens, kan det være en ide at udskifte tætningslisten. Hvis problemet fortsætter, skal der etableres ventilations-åbninger mellem hulrummet og det fri.

Se illustration på side 1.

Tjekliste

Forsatsrammer kan øge bygningens tæthed. Dermed øges behovet for ventilation af rummet, hvilket kan ske ved installation af udeluftventiler i ydervæggen. Fordelen ved udeluftventiler i væggen frem for i vinduet er bl.a., at de har et større areal. Det betyder tilstræk-keligt med frisk luft og mindre træk. Udeluftventiler bør placeres ved siden af vinduet, over en radiator oppe under loftet. Udeluftventiler bør være kondens- og lydisolerende.

En forsatsløsning lydisolerer rigtigt godt, pga. den store afstand mellem glassene. Hvis boligen er generet af støj med en standard forsatsramme med et lag glas, kan der anvendes en forsatsløsning med en 2-lags støjdæm-pende energirude. Den støjdæmpende rude virker ved at have forskellige glastykkelser ind- og udvendigt og en større tykkelse mellem glassene.

Hvis der er behov for bedre sikring mod personskade, kan ruder med lamineret eller hærdet glas anvendes. Der er ikke krav om brug af sikkerhedsglas i enfamilie-huse, men det er der i institutioner og andre bygninger, hvor der færdes mange mennesker.

Hvis der på vinduet/karmen er monteret gardiner eller persienner skal man være opmærksom på, om dette giver problemer med forsatsrammen. Den nye løsning bør aftales med ejeren.

Bygningsreglementets mindstekrav er, at den frie højde + den frie bredde af en redningsåbning skal være 1,5 m. Desuden skal højden mindst være 0,6 m og bredden mindst 0,5 m.

Energiglas og 2-lags energiruder

Til forsatsrammer anvendes i dag normalt 1-lag energiglas med én hård lav-emissionsbelægning eller en 2-lags energirude, hvor det inderste af de to glas er belagt med en blød lav-emissionsbelægning. Lav-emissionsbelægningen reducerer varmeudstrålingen markant. Forskellen på den hårde og bløde belægning er, at den hårde tåler almindelig vedligeholdelse som fx vinduespudsning.

For at mindske varmetabet yderligere i 2-lags energiruden anvendes gasarten argon mellem glassene. Argon er tungere end luft og mindsker derved den cirkulation, der opstår i en rude, som er kold på den ene side og varm på den anden side.

Varme kanter

Glassene i en energirude holdes adskilt af et afstands-profit. Tidtigere btev disse ofte tavet af atuminium etter galvaniseret stål, som leder varmen/kulden særdeles godt. Derved fik setv nye energiruder en retativ tav over-fladetemperatur tangs den indvendige rudekant med risiko for kondensdannelse, hvis luften indeholder for meget fugt.

Regelmæssig kondens vil i første omgang medføre skim-melsvamp på vinduets rammer/karme. Hvis der ikke gøres noget ved det, kan der ske nedbrydning af over-fladebehandtingen, og vinduet kan begynde at rådne. For at minimere dette problem, er der udviklet nye “varme kanter” af plastmaterialer.

Forklar kunden denne løsning

Henvis din kunde til den tilsvarende energiløsning på SparEnergi, hvor den er forklaret lidt mere simpelt.

Yderligere information

Se udførelsesvejledninger hos isoleringsproducenter.

VIF: VarmeIsoleringsForeningens produktoversigt

SBi-anvisninger

239: Efterisolering af småhuse – energibesparelser og planlægning 
240: Efterisolering af småhuse – byggetekniske løsninger 
224: Fugt i bygninger 
273: Tage
www.sbi.dk

BYG-ERFA Erfaringsblade:

(27) 13 11 05 Tagkonstruktioner med stor hældning 
(42) 11 07 18 Dryp fra tagkonstruktioner 
(47) 11 07 19 Tagunderlag af krydsfiner 
(47) 09 12 18 Undertage af banevarer 
(27) 07 06 29 Undertage - diffusionstætte og diffusionsåbne 
(39) 02 06 26 Indbygning af halogenspots i isolerede loftkonstruktioner 
(39) 08 06 30 Dampspærrer - udførelse og detaljer mod opvarmede rum. 
(39) 18 12 12 To dampspærrer - ved nybyggeri og renovering 
www.byg-erfa.dk

Bygningsreglementet

Dansk Undertagsklassifikationsordning

Alle energiløsninger til enfamiliehuse