EU vil reducere unionens emissioner af CO2 og andre drivhusgasser fra bygninger som led at opnå et klimaneutralt EU. Derfor er direktivet om bygningers energimæssige ydeevne – også kaldet bygningsdirektivet – under revision. Målet er, at EU i 2050 har en bygningsmasse uden emissioner, hvilket skal sikres blandt andet ved at øge renoveringshastigheden for de energimæssigt dårligste bygninger i hver EU-medlemsstat.

Europa-Parlamentet stemte i marts for et forslag til et revideret bygningsdirektiv, og nu vil der være forhandleringer mellem Europa-Parlamentet, EU’s ministerråd og EU-Kommissionen om direktivet.

Et revideret direktiv forventes færdigt engang i løbet af 2023, og det vil også på et tidspunkt få betydning for reglerne i Danmark.

Pia Rasmussen, leder af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger, siger: ”De tidligere udgaver af bygningsdirektivet medførte betydelige ændringer i det danske bygningsreglement, herunder stramninger af energirammen ved nybyggeri og indførelse af krav om at energiforbedre bygninger, når man renoverer og udskifter bygningsdele. Det reviderede direktiv, som er undervejs, vil ligeledes få effekt på dansk lovgivning, og der vil forventeligt komme endnu større fokus på at få de eksisterende bygninger op på et energimæssigt bedre niveau end i dag.”

Forslagets indhold

Som forslaget til revisionen af bygningsdirektivet ser ud nu, forventes der krav om, at bygninger til beboelse skal opgraderes energimæssigt i forbindelse med salg, større renovering eller udleje, og at de alle skal op på energimærke E i 2033 og energimærke D i 2033. Samtidig er der foreslået en justering i energimærkningsskalaen, så det for ethvert land er de 15 % energimæssigt dårligste bygninger, der har energimærke G. Da kun 7 % af bygninger i Danmark, har G-mærket i dag, vil skalaen i givet fald skulle indrettes, så flere bygninger i dag vil få energimærke G.

Forslaget indeholder også krav om, at der etableres støtteordninger e.l. til energiforbedring for at hjælpe de dårligst stillede borgere med omstillingen.

Derudover er der forslag om, at alle nye bygninger skal være klimaneutrale om ganske få år, hvilket bl.a. skal opnås ved hjælp af tvungen etablering af solenergi, hvor det er muligt.

”Revisionen af direktivet har mødt stor interesse fra energisektor, producenter og byggebranche, og der har undervejs været mange gode forslag til, hvad det reviderede indhold skal være. Det bliver spændende at se, hvor det lander, og særligt hvad det vil komme til at betyde for de eksisterende bygninger i Danmark,” siger Pia Rasmussen.

”Men en ting er sikkert: Arbejder du men at forbedre eksisterende bygninger ved hjælp af efterisolering eller opgraderede installationer, kommer du ikke til at kede dig i kølvandet på det reviderede direktiv,” slutter Pia Rasmussen.