Hvad handler det om?

I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme. Er det ikke tilfældet, bør kedlen erstattes af en moderne kondenserende oliekedel. Det er ofte en god ide at udskifte en oliekedel, der er over 15 år gammel, da moderne kedler udnytter energien mere effektivt end gamle.

En kondenserende kedel er indrettet, så den kan afkøle røggassen så effektivt, at der opstår kondensdannelse. Herved udnyttes energiindholdet i røggassen endnu bedre.

Fordele

De moderne kedler giver en væsentlig bedre udnyttelse af oliens energiindhold end ældre kedler

 

Kedlen fylder mindre end det gamle anlæg

 

Kedlen er pænere at se på 

 

Anlæggene udføres normalt med balanceret aftræk eller splitaftræk, så der ikke er forbindelse mellem forbrændingskammer og opstillingsrummet

 

Brænderen kan være af en avanceret type, der brænder med blå flamme, og den kan have flere trin, hvorved den er mere effektiv

 

Sådan ser det ud

Image
Udskiftning af oliekedel

Indeklima

En ny oliekedel vil typisk afgive mindre varme til kedelrummet end den eksisterende. Dette kan afhjælpe eventuelle overophedningsproblemer om sommeren, men kan også resultere i, at rummet ikke længere kan holdes opvarmet, når det er koldt udenfor. Hvis det sker, forøges risikoen for fugtproblemer. Det kan afhjælpes ved at installere en radiator eller gulvvarme i rummet.

Energibesparelse

Nedenstående tabel viser størrelsesordenen af den energibesparelse, der kan opnås ved udskiftning af forskellige typer ældre oliekedler til A-mærkede kondenserende oliekedler.

Eksisterende opvarmningsform Areal m2

Byggeår

1930 - 1959 1960 - 1979 1980 - 1999 2000 - 2005
Isolering:
Gulv:
ca. 50 mm
Hulmur:
Ingen
Loft:
ca. 30 mm
Vinduer:
forsats/koblet

Isolering:
Gulv:
ca. 50 mm
Hulmur:
ca. 75 mm
Loft:
ca. 100 mm

Vinduer:
Termoruder

Isolering:
Gulv:
ca. 50 mm
Hulmur:
ca. 75 mm
Loft:
ca. 100 mm

Vinduer:
Termoruder

Isolering:
Gulv:
ca. 200 mm
Hulmur:
ca. 125 mm
Loft:
ca. 250 mm
Vinduer:
Energiruder
Oliekedel før 1977 100 11.000 10.800 10.100 8.000
140 11.700 11.100 10.300 8.000
180 12.400  11.600 10.500 8.100
Oliekedel efter 1977 100 4.400 4.200 3.700 2.900
140 4.900 4.500 * 3.800 ** 2.900
180 5.400 4.800 4.000 3.000
Oliekedel efter 1991 100 2.700 2.600 2.200 1.700
140 3.000 2.700 2.300 1.800
180 3.300 3.000 2.500 1.800

Eksempler på brug af skemaet

Eksempel 1

Et hus fra 1965 på 140 kvadratmeter, der opvarmes med en en oliekedel købt efter 1977, kan spare ca. 4.500 kWh om året ved at skifte til en kondenserende oliekedel.

Eksempel 2

Samme hus med kondenserende oliekedel som i eksempel 1, men loftet er efterisoleret og vinduerne udskiftet, så det næsten opfylder kravene i BR for huse opført fra 1980 til 1999. Den årlige energibesparelse ved at skifte til en kondenserende oliekedel udgør her 3.800 kWh.

Man opnår altid en mere energieffektiv løsning ved at installere vejrkompensering samt A-mærkede cirkulationspumper.

Eksempel på energibesparelse

Udskiftning af oliekedel Energibesparelsen i et konkret hus fås ved at regne nedenstående eksempel igennem med husstandens faktiske gasforbrug og den eksisterende kedels virkningsgrad. Altså skal man erstatte olieforbrug og virkningsgrad nedenfor med de konkrete tal fra det hus og den kedel, man undersøger. De angivne årsnyttevirkninger er baseret på den nedre brændværdi.

Årlig energibesparelse kWh

Olieforbrug omregnet til kWh 2.400 l x 10 kWh/l = 24.000 kWh
Elforbrug til gl. kedel   579 kWh
Energiforbrug til gl. kedel   24.579 kWh
Huset faktiske varmebehov 0,75 x 24.000 kWh = 18.000 kWh
Energiforbrug til ny kedel 18.000 kWh/0,98 = 18.367 kWh
Elforbrug til ny kedel   253 kWh
Energiforbrug   18.620 kWh
Besparelse 24.579 kWh – 18.620 kWh = 5.959 kWh

Årlig økonomisk besparelse kr.

Omkostninger olie for gl. kedel 2.400 l x 17,80 kr./l = 42.720 kr.
Omkostninger el for gl. kedel 579 kWh x 2,70 kr./kWh = 1.563 kr.
Service og skorstensfejning   1.500 kr.
Drift af gl. oliekedel i alt   45.783 kr.
Olieforbrug for ny kedel 18.367 kWh / 10 l/kWh = 1.837 l
Omkostninger olie for ny kedel 1.837 l x 17,80 kr./l = 32.694 kr.
Elforbrug for ny kedel 253 kWh x 2,70 kr./kWh = 683 kr.
Service og skorstensfejning   1.500 kr.
Drift af ny kedel i alt   34.877 kr.
Besparelse 45.783 kr. – 34.877 kr. = 10.906 kr.

Årlig CO₂-besparelse kg

CO₂-udledning olie gl. kedel 24.000 kWh x 0,266 kg/kWh = 6.384 kg
CO₂-udledning el gl. kedel 579 kWh x 0,211 kg/kWh = 122 kg
Årlig CO₂-udledning gl. kedel   6.506 kg
Årlig CO₂-udledning ny kedel 18.367 kWh x 0,266 kg/kWh = 4.886 kg
CO₂-udledning el ny kedel 253 kWh x 0,211 kg/kWh = 53 kg
Årlig CO₂-udledning ny kedel   4.939 kg
Besparelse i kg 6.506 kg - 4.939 kg = 1.567 kg
Besparelse i tons   1,6 ton

Forudsætninger

I et parcelhus på 130 m² med et olieforbrug på 2.400 liter pr. år udskiftes
den ældre oliekedel med en ny kondenserende oliekedel.
Den samlede årsnyttevirkning i det eksisterende kedelanlæg er 75 %,
svarende til at husets faktiske varmebehov er 18.000 kWh. Service og
skorstensfejning udgør 1.500 kr. om året. Den nye kondenserende oliekedel
har en virkningsgrad på 98 %. Den gamle oliekedel bruger 579 kWh om året i el.
Den nye kondenserende kedel bruger 253 kWh om året i el.

 • Oliepris: 17,80 kr./l
 • Elpris: 2,70 kr. kWh
Varmeproduktion ved forskellige brændsler
 • 1 liter olie = 8-10 kWh
 • 1 m³ naturgas = 9-11 kWh

(højest for nye kedler)

CO2-udledning for forskellige opvarmningsformer
 • Naturgas: 0,205 kg CO₂ pr. kWh
 • Fyringsolie: 0,266 kg CO₂ pr. kWh
 • Fjernvarme: 0,072 kg CO₂ pr. KWh
 • El: 0,211 kg CO₂ pr. kWh

Vejledende årsvirkningsgrader for oliefyrede kedler

Hvis den eksisterende kedels virkningsgrad ikke kendes, så kan nedenstående virkningsgrader anvendes. Årsnyttevirkningerne er alle baseret på nedre brændværdi.

Olieforbrug i liter pr år 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 4.000
Oliekedel fra før 1977 - 57 67 73 77 82
Oliekedel fra efter 1977 76 85 88 89 91 92
Oliekedel fra efter 1991 83 87 92 92 93 93
Kondenserende oliefyret kedel

100

Anbefaling

Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at installere en kondenserende A-mærket oliekedel. Årsvirkningsgraden for en A-mærket oliekedlen ligger typisk på 98 - 100 %.

Krav til eksisterende installation

Følgende skal kunne opfyldes for at kunne opnå den bedste udnyttelse af en kondenserende kedel:

 • Der skal benyttes lave fremløbs- og returtemperaturer i varmeanlægget. Det betyder, at radiatorernes samlede areal skal være stort nok til at kunne dække det dimensionerende varmetab ved de lave temperaturer. Hvis en beregning viser, at radiatorarealet ikke er stort nok, må det forøges.
  Alternativt kan det dimensionerende varmetab reduceres ved at foretage energibesparende foranstaltninger som fx efterisolering af ydervægge og lofter samt udskiftning af vinduer.
 • Varmtvandsbeholderen bør have en stor varmeeffekt, så kedlen fortrinsvis kan køre kondenserende drift under opvarmning af brugsvandet. Leverandøren af oliekedlen vil normalt anbefale varmtvandsbeholdere, der passer til den aktuelle kedel. En beholder på 60 l vil typisk kunne overholde kravene i vandnormen (DS 439).
 • Der dannes kondensvand, så der skal være et velegnet afløb til dette. 

Støjberegner

Hav en dialog med kunden om placering af luft-vand-varmepumpe, der lever op til kravene om støj, på netop deres adresse.

Varmeinstallationers energieffektivitet

Tjek, om varmesystemet er egnet til lavtemperaturdrift, før der skiftes til fjernvarme eller varmepumpe i et hus.

Udførelse

Kedlen skal passe til varmebehovet og til varmeanlægget. For at varmeanlægget er velegnet til kondenserende drift, skal det være dimensioneret til lave temperaturer.

Kedler med stort vandindhold kan arbejde med små vandstrømme og vil kunne køre godt med stor afkøling i anlægget. Kedler med lille vandindhold dimensioneres til en lille afkøling på 10 – 15°C.

Samspillet mellem kedel, bygning og varmeanlæg spiller altid en vigtig rolle, og overdimensionering kan være kritisk.

Ved lette kedler opstår pendlende drift, hvis vandstrømmen i anlægget ikke er stor nok.

Den eksisterende oliekedel kobles fra varmeanlægget og varmtvandsbeholderen. Oliekedlen demonteres. Det samme gælder varmtvandsbeholderen, hvis den også udskiftes.

Den nye oliekedel og evt. den nye varmtvandsbeholder monteres. Oliekedlen og varmtvandsbeholderen forbindes. Der etableres nyt aftræk. Olieledningen sluttes til den nye oliekedel. Koldt vand sluttes til varmtvandsbeholderen. Varmeanlægget kobles til oliekedlen. Oliekedlen tilsluttes el og sættes i gang. Overløb fra sikkerhedsventilen og kondens ledes til gulvafløb.

Installationsvejledningen, som følger med kedlen, skal altid følges. Installationen skal udføres, så den lever op til gældende regler i forskrifter for vand- og varmeinstallationer, herunder DS 469 for varmeanlæg, DS 452 for isolering af tekniske installationer og DS 439 for vandinstallationer. Bemærk at der skal være plads til betjening, rensning og besigtigelse af anlægget jf. AT-Vejledning B-4-8.

Kedlen skal kontrolmåles og evt. renses en gang om året af skorstensfejer eller en oliefyrsmontør, som er teknisk ekspert. Det anbefales at få foretaget et årligt serviceeftersyn

- Kedel med stort vandindhold Kedel med lille vandindhold
Styring/regulering tostrengs varmeanlæg Konstant høj fremløbstemperatur, stor afkøling. Alle radiatorer så vidt mulig i drift. Glidende kedeltemperatur efter ude- eller rumføler, lille afkøling < 15°C.
Styring/regulering enstrengs varmeanlæg Shuntkreds, lille afkøling på anlægssiden. Glidende kedeltemperatur efter ude- eller rumføler, lille afkøling < 15°C.
Energiforhold I praksis lavere virkningsgrad ved dellast på grund af den varme kedelkrop. Dette kompenseres delvis ved udnyttelse af varmen til rumopvarmning, især ved kælderinstallationer. Højere dellastvirkningsgrad på grund af glidende kedeltemperatur.
Krav til hedeflade i radiatoranlægget Mindre kritisk, da der kan arbejdes med stor afkøling. For kondenserende kedler gælder:
Returtemperaturen ved en udetemperatur på 0°C bør være lavere end 40°C. Dette er nemmere at opnå, da fremløbstemperaturen er fri. Ved nyanlæg dimensioneres til 70/40 eller lavere.

Mere kritisk. Både frem- og returtemperatur skal være lave.
For kondenserende kedler gælder:

Returtemperaturen skal ved en udetemperatur på 0° C være lavere end ca. 40° C og fremløbet lavere end ca. 50° C.Ved nyanlæg dimensioneres til 55/45 eller lavere.

Krav til flow i radiatoranlægget Intet krav. Kritisk. Der skal være et flow i varmeanlægget.
En tommelfingerregel for kondenserende kedler er, at der kan passere ca. 100 l/ time gennem en radiatortermostat af tostrengstypen.

Tjekliste

Der skal være gulvafløb til overløb fra sikkerhedsventilen. For kondenserende kedler skal der være gulvafløb for kondens. Normalt kræves ikke et neutraliseringsfilter.

De kedler, der kræver olie med særlig lavt svovlindhold, men i dag er olien generelt som standard med lavt svovlindhold. Dette bør tjekkes hos kedelleverandøren.

I mange tilfælde kan den eksisterende skorsten forsynes med en indsats for røgaftræk. Forbrændingsluften tages da fra hulrummet mellem skorstensrør og indsats (splitaftræk). Der anvendes i øvrigt lodret balanceret aftræk udført som ny skorsten ført igennem og over tagfladen.

Skorstensfejeren godkender aftrækket og tilmelder anlægget til kommunen. Han tjekker materialer, afstande til brændbart, rense- og inspektionsmuligheder. Han foretager herefter et årligt eftersyn med rensning og kontrolmåling, hvis dette ikke er udført af en anden teknisk ekspert.

Ved lette kedler – uanset om det er en kondenserende eller en traditionel – er det helt nødvendigt at sikre en passende vandgennemstrømning i varmeanlægget. Eksempel: En let kedel installeres i et hus med et tostrengs varmeanlæg med otte radiatorer med radiatortermostater. Kedlens effekt er 20 kW. Varmefyldefaktoren er 0,86, og afkølingen 15°C. Svar: Den nødvendige vandstrøm for eksemplet er:

20 x 0,86
15            = 1,1 m³ /h

Hver radiator kan give ca. 100 l/h, dvs. 0,8 m³ /h for de otte radiatorer. I dette tilfælde må der altså vælges en mindre kedel, da 800 liter er for lille en vandmængde til at undgå pendling (hyppige start/stop).

Alternativt kan der monteres termostater på anlægget med større kv–værdi (større gennemstrømning) eller vælges en kedel med større vandindhold.

For kondenserende kedler gælder desuden, at returtemperaturer helst altid skal være under røggassens dugpunkt på ca. 48° C. Ved montage om vinteren kan varmeanlæggets egenskaber ofte bedømmes ved at måle returtemperaturen ved normal drift (se under dimensionering). Ved montage om sommeren kan en beregning være nødvendig. 

Vejrkompensering sikrer bedst mulig fyringsøkonomi og driftsbetingelser.

Rørisoleringen skal udføres, så den lever op til gældende regler i forskrifter vedr. vand- og varmeinstallationer, herunder DS 452 for tekniske installationer.

Vvs-montører må gerne tilslutte kedel og pumper m.m. til eksisterende installation/afbryder. Hvis der skal etableres nye grupper eller faste el-installationer, skal dette foretages af en autoristeret elinstallatør.

Yderligere information

Oliefyrservicebranchens Registreringsordning

Energistyrelsen

Alle energiløsninger til enfamiliehuse