Dampspærreguide
Print hele guiden

Tjekliste til dampspærre

Disse tjekpunkter hjælper med at huske dampspærren, når der efterisoleres. Den første del af listen vedrører planlægningsfasen og den sidste del udførelsesfasen.

Besvar disse spørgsmål i planlægningsfasen:

 Løsning

Skal der efterisoleres indvendigt på ydervæg?

Hvis ja: Der skal altid bruges dampspærre på den varme side af isoleringen i ydervægskonstruktioner. I boliger med normal beboelsestæthed er det ikke nødvendigt at fjerne eller punktere den eksisterende dampspærre, når begge dampspærrer er placeret, så højst 1/3 af konstruktionens isolans ligger på den indvendige side af den yderste dampspærre. I vådrum må der ikke være flere dampspærrer. Indvendig efterisolering kræver altid en sagkyndig vurdering, som ofte vil kræve en fugtteknisk beregning, herunder en vurdering af om det overhovedet er en god ide at efterisolere indvendigt. Det skal bl.a. vurderes, om facaden er tæt overfor slagregn, og om man bør bruge en såkaldt adaptiv membran i stedet for almindelig dampspærre.

Se for eksempel Let ydervæg, indvendig efterisolering eller Tung ydervæg, indvendig efterisolering 

Hvis nej: Det afhænger af den oprindelig konstruktion, om der skal bruges en (ny) dampspærre eller ej.

Se for eksempel Let ydervæg, udvendig efterisolering eller Tung ydervæg, udvendig efterisolering

Indeholder konstruktionen
træbaserede materialer?

Hvis ja: Der skal som hovedregel altid bruges en korrekt monteret dampspærre, og man skal sikre, at materialerne på den kolde side af isoleringen er mere diffusionsåbne end dampspærren, som skal være 10 gange så tæt, som den udvendige afskærmning. (Se undtagelser for tagkonstruktioner nedenfor).

Se fx Z-værdier for materialer.

Ved renovering og efterisolering af tage skal det sikres, at tagrummet er tilstrækkeligt ventileret, efter at renoveringsarbejdet er gennemført. Ventilationen sker gennem ventilationsåbninger ved tagfod og kip – og evt. i gavle. Åbningerne skal svare til 1/500 af det bebyggede areal, og de skal være jævnt fordelt. Ved anvendelse af insektnet i åbningerne skal arealet være dobbelt så stort: 1/250 af det bebyggede areal.

Ved renovering af tage skal der sikres et sammenhængende tæthedsplan sammen med de øvrige bygningsdele i klimaskærmen for at hindre konvektion af fugtig rumluft op i tagkonstruktionen.Tæthedsplanet består af lufttætte materialer, for eksempel en dampspærre eller et intakt pudset loft eller fuldspartlet gipspladebeklædning.

Hvis nej: Der skal som hovedregel ikke bruges en dampspærre. En undtagelse er gulvkonstruktioner, hvor der som hovedregel skal bruges en damp- eller fugtspærre som radonsikring.

Er der en dampspærre i den eksisterende konstruktion?

Hvis ja: I boliger med normal beboelsestæthed er det ikke nødvendigt at fjerne eller punktere den eksisterende dampspærre, når begge dampspærrer er placeret, så højst 1/3 af konstruktionens isolans ligger på den indvendige side af den yderste dampspærre. I vådrum må der ikke være flere dampspærrer.

Se for eksempel Sådan gør du med en gammel dampspærre

Hvis nej: Ved konstruktioner med træbaserede materiale, skal der som regel projekteres med en dampspærre i den efterisolerede konstruktion. (Der kan være undtagelser ved tagkonstruktioner).

Er mindst 2/3 af varmeisoleringen
på den kolde side af dampspærren?

Hvis ja: Så er dampspærren placeret korrekt i kontorer og boliger med normal beboelsestæthed Vær dog opmærksom på, at denne regel ikke nødvendigvis gælder for tage jf. SBi-anvisning 224, tabel 21. Se tabel med fugtbelastningsklasser  i Byg erfa: 2 dampspærrer ved nybyggeri og renovering.

Hvis nej: Hvis dampspærren er placeret for langt ude i isoleringen, er der risiko for kondens ved dampspærre.

Se for eksempel  Sådan opnås korrekt materialevalg

Er det eftervist at Z-værdien (=diffusionsmodstanden) af den efterisolerede konstruktionen er 10 gange større på den varme side af isoleringen?

Hvis nej: Beregn Zinde/ Zude -forholdet for den efterisolerede konstruktion.
Se for eksempel  Sådan opnås korrekt materialevalg

Er der tænkt over tætning mod
andre bygningsdele?

Hvis nej: Der skal laves en plan for, hvordan dampspærren i den efterisolerede konstruktion sluttes varigt og tæt til de øvrige konstruktioners tætte lag.
Se for eksempel Sådan laves tætte samlinger 

 

Besvar disse spørgsmål i udførelsesfasen:

 Løsning

Er dampspærren placeret i
følge tegningen?

 

Hvis nej: Det er ikke ligegyldigt, hvor i konstruktionen dampspærren placeres. Hvis det viser sig umuligt at placere den der, hvor den er tegnet, skal den projekterende lave en ny beregning og vurdere, om dampspærren kan flyttes.

Er den gamle dampspærre
fundet og kontrolleret?

 

Hvis ja: En gammel dampspærre kan normalt forblive i konstruktionen uden videre foranstaltninger, når begge dampspærrer er placeret, så højst 1/3 af konstruktionens isolans ligger på den indvendige side af den yderste dampspærre

Se for eksempel  Sådan gør du med en gammel dampspærre 

Hvis nej: Undersøg om der er en dampspærre i den gamle konstruktion. En gammel dampspærre kan normalt forblive i konstruktionen uden videre foranstaltninger, når begge dampspærrer er placeret, så højest 1/3 af konstruktionens isoleringsevne ligger på den indvendige side af den yderste dampspærre. 

Se for eksempel Sådan gør du med en gammel dampspærre

Er der fokus på tæthed af dampspærre?

 

Hvis nej: Det er afgørende for en velfungerende konstruktion uden fugtskader at dampspærren er udført tæt. Den skal have tætte samlinger og slutte tæt til alle gennemføringer og andre bygningsdele.
Se for eksempel Sådan laves tætte samlinger 

Er der til dampspærren valgt et egnet produkt med tilhørende tætningsprodukter?

 

Hvis nej: Det er vigtigt, at der vælges et egnet og godkendt produkt til dampspærren, og at der til tætningen af samlinger og detaljer bruges produkter, der sikrer varigt tætte samlinger. Brug systemløsninger med produkter fra samme producent.
Se for eksempel  Sådan opnås korrekt materialevalg