Energiløsning til: Sommerhuse

Installation af luft-luftvarmepumpe

Energiløsningen her handler om installation af en luft-luftvarmepumpe i sommerhuse, der opvarmes med el og/eller brændeovn. Luft til luft varmepumpen er det mest prisbillige energieffektive alternativ til el-radiatorer, da løsningen ikke kræver vandbåret centralvarme. Løsningen er relevant for sommerhuse og fritidshuse, der anvendes hele året eller en stor del af året.

I et sommerhus kan en luft-luft-varmepumpe typisk dække fra 50 % til 75 % af opvarmningen, afhængigt af sommerhusets størrelse, ruminddeling og brug.

Varmepumpens indvendige del opvarmer primært det rum den er placeret i - en central stue eller et køkken-alrum. Tilstødende værelser og de øvrige rum opvarmes i det omfang de er i forbindelse med rummet via åbne døre. Derfor skal varmepumpen typisk suppleres med elradiatorer i en del af sommerhusets øvrige rum.

Til store sommerhuse kan vælges en varmepumpe med flere inde-dele, et multi-splitanlæg, som kan dække en større del af opvarmningsbehovet.

Luft-luft-varmepumpen

Luft-luftvarmepumpen er en omkostningseffektiv løsning sammenholdt med luft-vand eller væske-vand varmepumper, der forudsætter etablering af vandbåren varme.

Varmepumpen har en udvendig del og en indvendig del, der er forbundet med to tynde rør med kølemiddel i. Den udvendige del optager varme fra udeluften, så kølemidlet opvarmes og fordamper. Gassen transporteres til den indvendige del, hvor den kondenserer til væske igen, og der afgives varme, der blæses ud i rummet. Derpå transporteres kølemidlet tilbage til udedelen. Processen drives af en el-dreven kompressor. Processen kan vendes så varmepumpen kan køle.

SCOP værdien (Seasonal Coefficient Of Performance) for en varmepumpe viser, hvor effektiv varmepumpen er til at levere varme set over et typisk år. Jo højere SCOP-værdi, desto mere effektiv er varmepumpen set på årsbasis. En SCOP-værdi på 5 betyder eksempelvis at varmepumpen producerer 5 kWh varme ved forbrug af 1 kWh el.

SCOP værdien er for helårsbrug af varmepumpen.

Varmepumpens reelle virkningsgrad afhænger af udetemperaturerne og dermed hvornår på året den bruges. Hvis varmepumpen primært bruges om vinteren opnås en dårligere virkningsgrad end hvis den bruges om efteråret eller om foråret.

På Energistyrelsens varmepumpeliste findes de bedste varmepumper på det danske marked. Varmepumpernes effektivitet er testet af et uafhængigt testlaboratorium. De lever bl.a. op til produktkrav for miljøvenligt design (ecodesign). SCOP værdien spænder pt. fra 6,2 til 3,8for luft til luft varmepumper.  

SCOP-værdien er en virkningsgrad målt i laboratorie, og den bruges til at beregne hvilken energiklasse (A+++, A++, …) varmepumpen opnår og den er god at sammenligne varmepumper med på tværs af fabrikat og model. I praksis er virkningsgraden på årsbasis typisk lavere end det oplyste.

Læs mere på SparEnergis varmepumpeliste. 

Energiklasser og krav i Bygningsreglementet 

Bygningsreglementet stiller krav til minimumseffektivitet  af luft til luft-varmepumper.

For luft-luft-varmepumper til sommerhuse er kravet SCOP værdi på mindst 3,80, for at de må sælges på det danske marked. 

Varmepumperne er inddelt i energiklasser fra A+++ til A afhængigt af hvor høj deres SCOP er:

  • A+++ har SCOP ≥ 5,10
  • A++ har SCOP ≥ 4,60
  • A+ har SCOP ≥ 4,00
  • A har SCOP ≥ 3,40

hvor energiklasse A ikke er godkendt. 

Bygningsreglementet stiller yderligere krav til varmepumpens støjniveau (lydtrykniveau), ligesom der er krav til funktionsafprøvning, inden varmepumpen tages i brug. 

Anbefaling

Vælg en A+++ varmepumpe med lavt støjniveau.

Overvej den samlede løsning inkl. supplerende opvarmning ud fra muligheder for energieffektivisering af konstruktioner, samt sommerhusets størrelse, ruminddeling og nuværende og forventet fremtidig brug over året.

Varmepumper og lyd

Luft-luftvarmepumpens udedel og indedel kan støje. Eksempelvis ligger lydniveauet for udedele typisk mellem 52 og 65 dB(A) (lydeffekt) (se varmepumpelisten). Støjniveauet skal derfor overvejes ved valg af varmepumpe ligesom udedelen skal placeres og/eller støjdæmpes, så lyden ikke kan genere naboer.

Det er installatørens ansvar at oplyse, om de gældende støjgrænser kan overholdes.

Hvis naboen klager til kommunen over støj fra varmepumpen, vil de fleste kommuner henholde sig til paragraf 42 i Miljøbeskyttelsesloven, hvor støjgrænsen i naboskel er fastsat til 35 dB(A) (lydtryk) ved skel i nattetimerne og 40 dB (A) i dagtimerne. Hvis denne grænse overskrides, kan det blive påbudt at flytte og/eller støjdæmpe varmepumpen.

Hvis kunden er i tvivl om støjforholdene inde og ude, kan der måske tilbydes en ”prøvelytning” på nogle eksisterende installationer.

Jo længere væk fra skellet varmepumpen er placeret, jo mindre bliver støjniveauet i skellet. Hvis der derudover er f.eks.  buske og hegn ind til naboen, så vil disse reducere lyden fra yderligere.

Bygningsreglementet stiller krav om, at varmepumpens støjniveau (lydtrykniveau) max er 30 dB i tilstødende beboelsesrum, og det anbefales at vælge varmepumper med et lavt støjniveau både for ude- og indedel.

Anvend evt. Energistyrelsens støjberegner til vejledende placering af varmepumpens udedel.

Om lyd
Lydeffekten er et mål for den lydenergi, som varmepumpen udsender, mens lydtrykket er den lyd, vi hører og måler med en lydtrykmåler.

Hver gang lydniveauet stiger 3 dB fordobles lyden. Det dobbelte af 40 dB er dermed 43 dB 60 d(B)A – svarer til lydtrykniveauet for en normal samtale på 1 m’s afstand. Lydtrykniveau for nye vaskemaskiner typisk 45-55 dB, centrifugering dog 70-78 dB. Nye emhætter typisk 45-60 dB. 

Indeklima

  • Placeringen af indedel (eller evt. indedele), og den supplerende opvarmning (el radiatorer og evt. brændeovn) er afgørende for indeklimaet.
  • Det kan være vanskeligt at sikre en ensartet rumtemperatur og individuel temperatur regulering i samtlige rum i et sommerhus.
  • Luftcirkulationen kan mindske evt. kondens på kolde overflader og muligheden for skimmelangreb.
  • Varmepumpen kan køle - træhuse kan blive meget varme under en hedebølge.
  • Det kan føles som træk, når varmepumpen blæser varm luft.
  • Blæseren i den indvendige del kan give lydgener. 

Varmepumpen skal fungere godt ved lave udetemperaturer, så supplerende opvarmning i kolde perioder minimeres. Vælg derfor en varmepumpe med en lav nedre temperatur-grænse for drift, så den også kan klare længerevarende kolde vinterperioder ved fx -10 °C.

 Hvis varmepumpen skal holde et sommerhus frostfrit om vinteren, er det vigtigt, at den kan indstilles til en indblæsningstemperatur på 8-12 °C, for at sikre et lavt energiforbrug.

Nogle varmepumper kan virke som airconditionanlæg om sommeren, hvis der er behov for køling. Dette er især relevant for træbygninger uden tunge varmeakkumulerende konstruktioner. Jævnlig brug af kølingen kan øge energiforbruget til varmepumpen væsentligt.

Det kan være nyttigt, at varmepumpen kan fjernstyres via smartphone eller www, så sommerhuset varmes op, når brugeren er på vej.

Eksempler på energibesparelser

Skema viser den overslagsmæssige elbesparelse ved installation af en luft-luft-varmepumpe i forskellige el-opvarmede sommerhuse ud fra størrelse og el-forbrug til rumopvarmning.

Som det fremgår antages varmepumpen at dække fra 55 % til 75 % af elforbruget til rumopvarmning, den sidste del dækkes af el-radiatorer. Varmepumpen antages at have en SCOP på 3,8. Sommerhuset antages brugt hele året, der køles ikke om sommeren.

Ved ”udvidet anvendelse” i 39 uger halveres de viste el-besparelser.  

Sommerhus areal, m2

40-60

60-80

80-100

100-120

120-140

Varmepumpen dækker mindst

75%

70%

65%

60%

55%

Elforbrug, rumopvarmning u. varmepumpe 

Elbesparelse kWh/år

30.000 kWh/år

16.580

15.475

14.370

13.265

12.160

25.000 kWh/år

13.815

12.895

11.795

11.055

10.130

20.000 kWh/år

11.055

10.315

9.580

8.840

8.105

15.000 kWh/år

8.290

7.735

7.185

6.630

6.080

10.000 kWh/år

5.525

5.160

4.790

4.420

4.055

For eksempel: Hvis der vælges en varmepumpe, der kan dække 70 % af elforbruget på 20.000 kWh årligt, så spares 10.315 kWh årligt.

 

Eksempel på samlet energi- og CO2-besparelse

I et el-opvarmet sommerhus fra 1980 på 80 m2 installeres en luft til luft varmepumpe. Varmepumpen har en SCOP værdi på 3,8. Det anslås, at den dækker 70% af elforbruget til rumopvarmning. 

Rumopvarmning Helårsbrug Udvidet brug Sommerbrug
El-forbrug kWh/år - før 12.500 6.290 3.400
El-forbrug kWh/år - efter 6.055 3.045 1.645
El-besparelse/år 6.445 3.240 1.755
El-udgift kr/år - før 13.750 9.020 6.985
El-udgift kr/år - efter 6.660 5.430 3.630
El-besparelse kr/år 7.095 3.585 3.355
CO2-udledning kg/år - før 2.825 1.420 770
CO2-udledning kg/år - efter 1.370 690 370
CO2 reduktion kg/år 1.455 735 395

Værdien af en sparet kWh er afhængig af det samlede el-forbrug. El pris for forbrug over 4000 kWh = 1,1 kr./kWh, el-pris op til 4000 kWh = 2,2 kr./kWh (2021)

Elforbrug til varmt vand og husholdning er samlet anslået til 4200 kWh ved helårsbrug, , 2100 kWh  ved udvidet brug og 550 kWh ved sommerbrug.

CO2 udledning pr. kWh er anslået til 226 g/kWh (Energistyrelsen 2019)

Udvidet brug af fritidshuset svarer til brug i 39 uger om året. Sommerbrug er traditionel anvendelse primært i weekender og ferier.

Valg og installation af varmepumpe

Før varmepumpen vælges og dimensioneres, bør oplagte energibesparende foranstaltninger som fx isolering af loft og ydervægge, samt udskiftning eller forbedring af vinduer mv. overvejes.

De fleste luft-luftvarmepumper er reversible og kan derfor anvendes til komfortkøling om sommeren. Hvis denne mulighed forventes udnyttet i større omfang, skal brugeren være opmærksom på, at el besparelsen sammenholdt med ren varmedrift vil blive væsentligt mindre. Det er vigtigt at varmepumpen ikke bruges i auto-tilstand. I denne tilstand kan varmepumpen begynde at køle i opvarmningsperioden for at ramme sætpunktstemperaturen. Anvend altid varmepumpen i den ”mode” som ønskes dvs. opvarmningstilstand eller køletilstand. De fleste luft til luft-varmepumper kan indstilles til ”opvarmning”, ”køling”, ”affugtning” og ”automatisk drift” (som frarådes).

Dimensionering
Varmepumpens dimension afhænger af husets størrelse, varmeisolering og ruminddeling, den supplerende opvarmning, og forventet brug af sommerhuset fremover: Skal varmepumpen varme huset op i hele eller del af fyringssæsonen evt. suppleret fra andre varmekilder, eller blot holde sommerhuset frostfrit om vinteren. 

En luft-luftvarmepumpe skal vælges og dimensioneres, så den dækker varmetabet i det rum, som indedelen er monteret i. Derudover kan varmepumpen i begrænset omfang opvarme tilstødende rum gennem åbne døre. Dimensioneringen skal ses i sammenhæng med den supplerende opvarmning som elradiatorer og evt. brændeovn.

I forbindelse med installationen gennemgås termostater på radiatorer og eventuelt el gulvvarme-system - om nødvendigt forbedres den eksisterende el opvarmning for at opnå god samlet drift.

Overvej en frekvensreguleret varmepumpe. Hvis varmepumpen er frekvensreguleret kan den bedre tilpasse sin kapacitet til det varierende varmebehov. På den måde opnås længere driftsperioder for varmepumpen, og dette forlænger dens levetid og øger virkningsgraden. ”Inverterstyret” og ”behovsstyret” er andre ord for samme teknologi - frekvensregulering.

En for stor varmepumpe med simpel on/off-regulering vil få alt for mange start/stop-sekvenser, og det går ud over anlæggets driftsøkonomi og levetid.

Dimensioneringen bør foretages af en VE-godkendt montør- eller installatørvirksomhed, eller har taget en tilsvarende uddannelse hos en varmepumpeproducent.

Forudsætningerne for dimensioneringen skal afklares sammen med kunden og angives i det endelige tilbud.

Installationen skal udføres, så unødvendigt energiforbrug undgås. Komponenterne skal isoleres mod varmetab og kondens i overensstemmelse med DS 452 ”Termisk isolering af tekniske installationer”. Ofte kræver det ekstra isolering af præisolerede rør. Gennemføringer skal være tætte, så de hindrer gennemgang af generende støj, fugt og lugt.

Placering og installation
Luft til luft-varmepumper er såkaldte splitanlæg ligesom nogle luft til vand-varmepumper. Det vil sige at de samme regler gælder for begge varmepumpetyper og at de skal installeres af en autoriseret eller certificeret kølemontør afhængig af kølemiddelfyldningens størrelse i kg og det anvendte kølemiddel. Få yderligere information om reglerne vedr. installation af luft til luft-varmepumper i afsnittet om køleteknik i Videnscenterets informationshæfte om regler for installation af luft til vand- og jordvarmepumper.

Installationsvejledningen for varmepumpen skal altid følges – uanset denne energiløsning.

Udedel 
Udedelen, der indeholder kompressor og fordamper, opstilles jf. installationsvejledningen og der udføres foranstaltninger som hindrer støj og vibrationer.

Evt. støbes et betondæk på et lag isolering.

Udedelen skal være hævet over terræn, så sne og blade ikke forhindrer optimal drift. Den skal drænes tilfredsstillende for tø-vand fra afrimning, da varmeveksleren ellers med tiden bliver blokeret af is, når udetemperaturen falder.

Kontrol: Hæld en god mængde vand i drænet og tjek at det forsvinder og ikke ”løber over”. Vand fra afrimning skal have afløb, så bygningsdele mv. ikke skades.

Der skal være god plads til varmepumpen og uhindret tilgang til luft. Overhold altid installationsvejledningens angivelser af minimumafstande til tilstødende bygninger/genstande.

En typisk udedel til en luft-luftvarmepumpe måler:

Bredde: ca. 1.000 mm
Højde: ca. 800 mm
Dybde: ca. 300 mm

Det frarådes at montere udedelen på ydervæggen, idet vibrationer fra kompressoren kan forplante sig til væggen gennem beslagene eller konstruktionen. Det gælder især for trækonstruktioner.

Udedelen skal være så tæt på indedelen som muligt, dvs. med kortest mulig afstand til den ydervæg, som indedelen er monteret på.

Udedelen har en summen/støj. Derfor bør den ikke monteres for tæt på en terrasse eller vinduer i opholdsrum, og den skal placeres så langt fra naboers opholdsarealer eller soveværelse som muligt. Dette er ekstra vigtigt i sommerhusområder, hvor man opholder sig meget ude.

 

Indedel
Indedelen placeres i et større og centralt rum der primært skal opvarmes. Den monteres højt på en væg og det skal sikres, at indblæsningen kan fordele luften i hele rummet, og hvor muligt i tilstødende rum.

En typisk indedel til en luft-luftvarmepumpeunit måler:

Bredde: ca. 1.000 mm
Højde: ca. 300 mm
Dybde: ca. 200 mm

Vær opmærksom på, at indedelen skaber en luftstrøm og i nogle tilfælde en svag lyd, der kan virke generende. Montér derfor om muligt indedelen væk fra spiseborde, sofaer o.l.

Rørføring gennem husfacade
Normalt føres rør på udvendig væg op til højden svarende til indedelens placering, så der ikke er synlig rørføring indendørs. Der bores hul i ydervæggen, som kølerør mv. føres gennem. De to rør for kølemiddel forbindes til udedelen og indedelen. Rørene skal isoleres så de lever op til kravene beskrevet i DS452. Bemærk at præisolerede kølerør ikke altid lever op til DS452. Gennemføringer af kabler og rør skal efterfølgende tætnes med egnede materialer. Kølemiddel påfyldes efter fabrikantens anvisning (både rør og udedel kan være påfyldt kølemiddel ved levering). Ofte føres el og kondensvandsafløb fra indedel i samme gennemføring. Bemærk at al håndtering af kølemiddel er underlagt Miljøstyrelsens og Arbejdstilsynets krav. Læs mere i afsnittet om placering og installation.

Elektrisk tilslutning
Varmepumpens elinstallation må kun udføres af en autoriseret installatør. Hvis varmepumpens elforbrug overstiger 3.000 kWh/år, skal det måles af en separat typegodkendt elmåler, så varmepumpens elforbrug registreres.

Aflevering, funktionsafprøvning, eftersyn
Der skal ifølge bygningsreglementet udføres en funktionsafprøvning, inden varmepumpen tages i brug. Der skal også foreligge en drifts- og vedligeholdelsesmanual. Manualen skal indeholde tegninger med oplysning om placering af installationer, der skal vedligeholdes, samt hvordan og hvor ofte vedligeholdelsen skal ske.

Det samlede varmepumpesystem sættes i drift, og betjeningspanel indstilles. Husets beboere informeres om, hvordan anlægget betjenes, og får udleveret en manual.

Vedligeholdelsesvejledningen skal overholdes. Mindst én gang årligt skal udedelen efterses, og varmeveksleren renses for blade og støv. Indedelens filter skal jævnligt inspiceres og støvsuges, når det er nødvendigt. Kunden skal instrueres i dette eller kan evt. tilbydes en servicekontrakt.

Det er vigtigt, at termostaten på supplerende el-radiatorer radiatorerne står på en lavere temperatur end luft-luft varmepumpens termostat, så radiatorernes elforbrug begrænses mest muligt. Radiatorerne kan bruge 4-5 gange mere el end varmepumpen. Husk at instruere kunden i dette.

Som regel er der ikke problemer ved at bruge brændeovn sammen med en luft-luftvarmepumpe. Men det er vigtigt at varmepumpen ikke begynder at køle ved brug af brændeovn. Dette kan ske hvis varmepumpen står på automatisk drift.

Hvis anlægget indeholder mere end ét kg kølemiddel, er det et lovkrav at varmepumpen skal efterses mindst én gang årligt af en montør, som har den fornødne uddannelse, se mere i arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100. Mange varmepumper til brug i sommerhuse har en kølemiddelfyldning som er større end 1 kg.

Yderligere information

Energistyrelsens produktliste luft-luftvarmepumper

Varmepumper – hvad siger reglerne? Flyer udgivet af Energistyrelsen og Videncenter for Energibesparelser i bygningers 

Energistyrelsens støjberegner

Varmepumpeguiden (online guide)

Ecodesign - EU-forordning 206/2012/EU

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og mangler i hverken trykt eller digitalt informationsmateriale eller for tab, der måtte opstå som følge af dispositioner på baggrund af materialet. Videncenter for Energibesparelser i Bygninger forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i materialet.