Energiløsning til: Etageejendomme

Murede ydervægge - udvendig efterisolering afsluttet med formur

Energiløsningen gælder for udvendig isolering af massive murede ydervægge, kanalmure, hule mure og udfyldningsmurværk i etageejendomme. 

Størstedelen af etageejendommene opført i perioden 1850 til 1970 er muret byggeri, der fremstår med blank mur. Bygningerne repræsenterer en vigtig del af den danske kulturarv. Derfor er efterisoleringsløsninger, der ikke ændrer en muret bygnings fremtræden og arkitektoniske værdi væsentligt, en vigtig del af indsatsen både i bevaringsværdigt og mere anonymt byggeri. 

Energiløsningen er især anvendelig på bebyggelser med få facadedetaljer, typisk murede bygninger fra 1940 til 1970. Den kan anvendes på alle murede flader som alternativ til udvendig isolering med puds eller beklædning, fx på gavle i ældre karrébebyggelser. 

Ydervæggene i bygningerne er opført uden egentlig varmeisolering og varmetabet er stort selvom murtykkelser, materialer og konstruktioner varierer. Udvendig efterisolering er varmeteknisk og fugtteknisk set den bedste løsning. Isoleringen afsluttes med ny formur, eller med den eksisterende formur, der nedtages og genanvendes (rykkes ud). Formuren kan evt. udføres med smallere sten. Løsningen kan tilpasses, så gavle har én isoleringstykkelse og facader en anden. Energiløsningen anvendes typisk på gavle, hvor følgearbejderne er relativt få.

Se i øvrigt disse Energiløsninger for store bygninger: Udvendig efterisolering af massive murede vægge og Hulmursisolering.

Anbefaling til samlet isoleringstykkelse

Minimum: 125 mm 
Lavenergi: 225 mm 

Konstruktionen bør om muligt opfylde Bygningsreglementet svarende til lavenergiløsningen. Dette må i nogle bygninger fraviges på grund af konstruktive forhold eller hensyn til arkitektur.

Fordele

  • Mindre varmetab gennem ydervæggene
  • Varmere vægge og bedre indeklima 
  • Lavere varmeregning
  • Lavere CO2 udledning 
  • Øget ejendomsværdi 
  • Ingen markant ændring af murstensfacaden 
  • Forbedrede fugtforhold og mindre mulighed for skimmelsvamp