Energiløsning til: Enfamiliehuse

Hulmursisolering

Tunge ydervægge med uisoleret hulmur bør efterisoleres. Det gælder, uanset om hulmuren allerede er isoleret med lecanødder (letklinker) eller ekspanderet glimmer (vermiculite).

 

Fordele

  • Mindre varmetab gennem ydervæggene
  • Bedre økonomi pga. lavere varmeregning
  • Varmere overflader og mindre træk
  • Øget komfort og bedre indeklima
  • Lavere CO2 -udledning
  • Efterisolering af hulmuren forøger husets værdi

EnergibesparelseEksisterende isoleringstykkelse

Ny isoleringstykkelse

300 mm mur

75-80 mm isolering i hulmur mursten - mursten

trådbindere

U = 0,88

360 mm mur

125-130 mm isolering i hulmur mursten - mursten

trådbindere

U = 0,62

360 mm mur

125-130 mm isolering i hulmur mursten - mursten

faste bindere (kanalmur)

U = 0,77

Energibesparelse i kWh/m2 pr. år
Uisoleret (hulmur uden isolering) 66 87 60
Hulmur isoleret med leca 23 20 13

Forudsætning
Efterisoleringen udføres med et til konstruktionen egnet isoleringsmateriale med en lambda-værdi på 44 mW/m K.

Eksempel på energibesparelse

Forudsætninger

En bungalow fra 1935 med uisoleret hulmur ønskes efterisoleret i én etages højde 
i hele husets omkreds. Med et endoskop konstateres det, at der er plads til en efterisolering 
på 75-80 mm i hulmuren. Det samlede hulmursareal er 85 m2. 

Naturgaspris: 13,80 kr. pr. m³.

Gaskedlen er ny og kondenserende.

Årlig energibesparelse pr. m2
66 kWh/m²
Årlig energibesparelse kWh
66 kWh/m² x 85 m² = 5.610 kWh
Årlig energibesparelse m3
5.610 kWh/11 kWh/m³ = 510 m³
Økonomisk besparelse, år 1, kr.
13,80 kr./m³ x 510 m³ = 7.038 kr.
Årlig CO2-besparelse kg/ton
0,205 kg/kWh x 5.610 kWh = 1.150 kg/1,2 ton

CO2-udledning for forskellige opvarmningsformer:

  • Naturgas: 0,205 kg CO2 pr. kWh
  • Fyringsolie: 0,266 kg CO2 pr. kWh
  • Fjernvarme: 0,072 kg CO2 pr. KWh
  • El: 0,211 kg CO2 pr. kWh

Varmeproduktion ved forskellige brændsler:

1 liter olie = 8-10 kWh. 1 m3 naturgas = 9-11 kWh.
(højest for nye kedler) 

Energipriser

I denne energiløsning er der benyttet gennemsnitlige energipriser fra energiprisstatistikkerne fra Forsyningstilsynet for 4. kvartal 2021. Det er hensigtsmæssigt altid at beregne energibesparelser med en gennemsnitlig energipris over en længere periode, ikke med den aktuelle dagspris, da energipriserne svinger.

Udførelse

Indblæsning af isolering i hulmuren foretages af specialiserede firmaer. Vælg et firma, der er tilknyttet en garantiordning.

Alle hulmure kan efterisoleres, hvis murværket er i god stand. Tilstanden bør derfor undersøges, inden hulmursisoleringen udføres, og evt. mangler udbedres. Det er især vigtigt at få udelukket fugt og utætheder i ydervæggen, før hulmursisoleringen udføres. Både formur og bagmur skal kontrolleres

visuelt. Hulmuren kontrolleres ved at tage enkelte mursten ud eller ved at bore hul i en fuge og inspicere med et endoskop.

Hvis hulmuren er fyldt med leca, tages dette ud, inden der indblæses ny isolering. Lecaen løber nemt ud, hvis der fjernes nogle mursten i bunden af hulmuren. Det samme gælder, hvis hulmuren har været isoleret med ekspanderet glimmer. Bunden af muren bør suges efter, så der ikke efterlades nogen klumper.

Tjekliste

Undersøg Spørgsmål Løsning
Eksisterende ydervæg og fundament Er der nyere sætningsskader eller revnedannelser? Hvis ja: se 1
Murpap Er der murpap mellem ydervæg og fundament? Hvis nej: se 2
Bagmur Er der utætheder i bagmuren i form af revner, sprækker, huller etc.? Hvis ja: se 3
Maling/tapet/puds Hæfter maling, tapet og puds godt til bagmuren? Hvis nej: se 4
Formur Er der utætheder i formuren i form af revner, sprækker, huller e.l.? Hvis ja: se 5
Fuger i formur Er fugerne i formuren i god stand? Hvis nej: se 6
Utætte tagrender/ nedløbsrør Er der utætte tagrender/nedløbsrør, så væggen fugtbelastes? Hvis ja: se 7
Ødelagte mursten Er der forvitrede eller frostsprængte mursten i formuren? Hvis ja: se 8
Organisk materiale i hulmur Er der organisk materiale i hulmuren? Hvis ja: se 9
Løse murbrokker i hulmur Ligger der løse mursten eller mørtel i hulmuren? Hvis ja: se 10
Afgrænsninger for hulmursisolering Er der afgrænsninger i form af udmuringer? Hvis nej: se 11
Hulmurens tykkelse Er hulmuren nogle steder tyndere end 7-8 cm? Hvis ja: se 12
Rustne murbindere Er der rustne murbindere i muren? Hvis ja: se 13
Diffusionstæt maling Er ydervæggen overfladebehandlet med diffusionstæt maling? Hvis ja: se 14

1. Eksisterende ydervæg og fundament
Hvis der er nyere revnedannelser eller sætningsskader, tilkaldes særlig fagkyndig eller forsikringsselskab. Ældre skader udbedres, inden efterisoleringen udføres.

2. Murpap
Inden der hulmursisoleres, bør der etableres murpap for at undgå, at fugt nedefra trænger op i formuren.

3. Bagmur
Utætheder i bagmuren skal udbedres inden hulmursisolering.

4. Maling/tapet/puds
Hvis maling/tapet eller puds ikke hæfter, bør man finde ud af hvorfor, og fejlen udbedres inden hulmursisolering.

5. Formur
Utætheder i formuren skal udbedres inden indblæsning af isolering.

6. Fuger i formur
Hvis fugerne i formuren er forvitrede, bør der foretages en omfugning inden hulmursisolering.

7. Utætte tagrender/nedløbsrør
Utætte tagrender og nedløbsrør repareres inden hulmursisolering.

8. Ødelagte mursten
Forvitrede eller frostsprængte mursten bør udskiftes før hulmursisolering.


9. Organisk materiale i hulmur
Evt. organisk materiale fjernes før indblæsning.

10. Løse murbrokker i hulmur
Evt. løse murbrokker og mørtelrester fjernes, såfremt det er muligt.

11. Afgrænsninger for hulmursisolering
Det skal kontrolleres, at der er afgrænsninger i form af massiv mur eller anden lukning i top og i bund af mur, så hulmursioleringen holdes på plads, når den indblæses.

12. Hulmurens tykkelse
Hvis hulmuren nogle steder er tyndere end 7-8 cm, kan kan det være nødvendigt at etablere flere huller for indblæsning af isoleringen og bruge granulat med mindre størrelse. Det vil sikre, at hulrummet fyldes så godt som muligt.

13. Rustne murbindere
Hvis murbinderne er rustne, bør de udskiftes inden hulmursisolering.

14. Diffusionstæt maling
Hvis formuren er malet med diffusionstæt maling, skal denne afrenses inden hulmursisolering.

Indeklima

Når hulmuren isoleres, bliver den indvendige overflade af ydervæggen varmere, hvilket nedsætter risikoen for kondens på væggens inderside og giver mindre træk i form af kuldenedfald.

 

 

Hvilke krav stiller bygningsreglementet?

Ved hulmursisolering af en tom hulmur stiller bygningsreglementet krav om at efterisolering gennemføres i det omfang, det er rentabelt, og ikke medfører risiko for fugtskader. 

I konstruktioner med hulrum med plads til isolering, som f.eks. en tom hulmur, vil det normalt være rentabelt af efterisolere hulrummet. Det skal derfor kun dokumenteres, hvis det ikke er rentabelt og fugtteknisk forsvarligt at efterisolere op til U-værdi-kravet på maksimalt 0,18 W/m²K ved påforing og yderligere efterisolering af konstruktionen. Det vil dog normalt ikke være rentabelt at efterisolere mere end den tomme hulmur. Det vil normalt ikke være rentabelt at efterisolere mere end den tomme hulmur. 

Det skal ikke dokumenteres, om det er rentabelt at efterisolere på til U-værdi-kravet på maksimalt 0,18 W/m2K .

Yderligere information 
Se udførelsesvejledninger hos isoleringsproducenter.

VIF: VarmeIsoleringsForeningens produktoversigt 
www.vif-isolering.dk

SBi-anvisninger
224: Fugt i bygninger
239: Efterisolering af småhuse – energibesparelser og planlægning
240: Efterisolering af småhuse – byggetekniske løsninger
www.sbi.dk 

BYG-ERFA Erfaringsblade:
(21) 11 12 27 Efterisolering af hulmur forundersøgelser og forudsætninger
(21) 04 12 31 Trådbindere i murværk - undgå risiko for nedstyrtning
www.byg-erfa.dk

Bygningsreglementet www.bygningsreglementet.dk

Se filmen: Hulmursisolering

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og mangler i hverken trykt eller digitalt informationsmateriale eller for tab, der måtte opstå som følge af dispositioner på baggrund af materialet. VEB forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i materialet.