Energiløsning til: Enfamiliehuse

Efterisolering af tagrem

Tagremme isoleret med mindre end 100 mm kan efterisoleres udvendigt eller indvendigt afhængigt af, hvor remmen er placeret, dvs. hvor der er plads til isoleringen.

Isolering til 180mm kan opnås ved udvendig efterisolering af let eller tung ydervæg, der fortsættes op forbi tagremmen. Se Videncentrets energiløsninger: Udvendig efterisolering af tung ydervæg og Udvendig efterisolering af let ydervæg.

 

Fordele

  • Mindre varmetab gennem tagrem
  • Bedre økonomi pga. lavere varmeregning
  • Varmere overflader og mindre træk
  • Øget komfort og bedre indeklima
  • Lavere CO2-udslip
  • Efterisolering af tagrem forøger husets værdi

 

Energibesparelse

Eksisterende isoleringstykkelseNy samlet isoleringstykkelse
Indvendig
120 mm isolering U = 0,27
Udvendig
180 mm isolering U = 0,20
Energibesparelse i kWh/m2 pr. år
0 mm 68 75
50 mm 20 26
100 mm - 10
125 mm - 6


Forudsætning

Efterisoleringen udføres med et til konstruktionen egnet isoleringsmateriale med en lambda-værdi på 37-38 mW/m K. For isolering med lavere lambdaværdier kan tykkelsen reduceres.

Eksempel på energibesparelse

Forudsætninger

Et parcelhus med 30 meter uisoleret tagrem med dimensionen 100 x 300 mm
efterisoleres med 180 mm isolering udvendig.

Naturgaspris: 13,80 kr. pr. m3.

Gaskedlen er ny og kondenserende.

Årlig energibesparelse kWh pr. m²
75 kWh/m²
Årlig energibesparelse kWh
75 kWh/m2 x 30 m x 0,3 m = 675 kWh
Årlig energibesparelse m³
675 kWh/11 kWh/m3 = 61 m3
Økonomisk besparelse, år 1,kr.
13,80 kr./m3 x 61 m3 = 847 kr.
Årlig CO2-besparelse kg
0,205 kg/kWh x 675 kWh = 138 kg/0,1 ton

 

CO2-udledning for forskellige opvarmningsformer:

  • Naturgas: 0,205 kg CO2 pr. kWh
  • Fyringsolie: 0,266 kg CO2 pr. kWh
  • Fjernvarme: 0,072 kg CO2 pr. KWh
  • El: 0,211 kg CO2 pr. kWh

Varmeproduktion ved forskellige brændsler:

1 liter olie = 8-10 kWh. 1 m3 naturgas = 9-11 kWh.
(højest for nye kedler) 

Energipriser

I denne energiløsning er der benyttet gennemsnitlige energipriser fra energiprisstatistikkerne fra Forsyningstilsynet for 4. kvartal 2021. Det er hensigtsmæssigt altid at beregne energibesparelser med en gennemsnitlig energipris over en længere periode, ikke med den aktuelle dagspris, da energipriserne svinger.

Udførelse

Efterisolering af rem kan foregå indvendigt eller udvendigt alt efter, hvor remmen er placeret.

Indvendig efterisolering
Remmen renses for eventuel maling. Derefter opsættes underlag til at kunne montere dampspærre og indvendig beklædning på efterfølgende.

En dampspærre opsættes med tæt samling til den indvendige ydervægsbeklædning og til loftbeklædningen. Ved vindues-/dørpartier videreføres dampspærren med tæt samling til overkarmen.

Der afsluttes med indvendig beklædning, og i vinduespartierne opsættes der også beklædning under isoleringen.

Udvendig efterisolering
Det inderste af tagudhængets beklædning nedtages. Der opsættes underlag til at kunne montere diffusionsåben udvendig beklædning på efterfølgende. Som vindtætning af den nye isolering kan underlaget/ beklædningen videreføres parallelt med taget med et vindbræt. Se illustrationen på forrige side.

Ny isolering opsættes udvendigt uden på eksisterende isolering og tagrem. Evt. tilpasses et isoleringsstykke til placering over tagrem.

Dernæst opsættes diffusionsåben udvendig beklædning. I vinduespartierne opsættes der også beklædning under isoleringen, og i enderne lukkes med en tilsvarende beklædning.

Ved tagfoden må efterisoleringen af tagremmen ikke forhindre ventilationen af tagkonstruktionen. Der afsluttes med tætning indvendigt med fugemasse rundt om tagremmen.

Tjekliste

Undersøg Spørgsmål Løsning
Tagrem Er tagremmen sund uden råd, svamp eller insektangreb? Hvis nej: se 1
Udvendig maling Er der udvendigt anvendt en diffusionsåben maling? Hvis ja: se 2
Indvendig maling Er tagremmen malet på indvendig side? Hvis ja: se 3

1. Tagrem
Hvis der er tegn på råd, svamp eller insektangreb i remmen, tilkaldes særlig fagkyndig eller forsikringsselskab. Eventuelle skader udbedres, inden efterisoleringen udføres.

2. Udvendig maling
Hvis der er udvendig gammel maling, skal den fjernes, og der males derefter med diffusionsåben maling.

3. Indvendig maling
Ved indvendig efterisolering skal maling fjernes, så eventuel fugt indefra kan diffundere ud gennem remmen.

Indeklima

Når tagremmen efterisoleres, bliver den indvendige overflade varmere. Er arbejdet udført korrekt, og er dampspærren tæt, mindskes risikoen for indvendig kondens og deraf følgende skimmelangreb. Samtidig undgås træk fra de kolde overflader.

Hvilke krav stiller bygningsreglementet?

Ved efterisolering af en tagrem stiller bygningsreglementet krav om at efterisolering gennemføres i det omfang, det er rentabelt, og ikke medfører risiko for fugtskader

En tagrem betragtes i bygningsreglementet, som en del af ydervæggen og skal derfor opfylde det samme krav, svarende til en maksimal U-værdi på 0,18 W/m²K. Dette svarer fx til ca. 200 mm mineraluldsisolering (kl. 37 mW/mK).

Hvis efterisolering til 200 mm af byggetekniske årsager ikke er rentabel kan der være en efterisoleringsløsning til et lavere niveau, som er rentabelt. Bygningsreglementet stiller så krav om, at det i stedet er dette arbejde, der skal udføres.

Det er kun i tilfælde af at U-værdi-kravet ikke kan opfyldes, at der skal foretages en eftervisning af den manglende rentabilitet. I tilfælde af manglende rentabilitet, stilles der krav om, at det efterfølgende undersøges, om en mindre efterisoleringsløsning er rentabel.

En efterisoleringsløsning er rentabel, hvis Besparelse x Levetid / Investering > 1,33. I investeringen medtages kun omkostninger til udførelsen af selve isoleringsarbejdet, isoleringsmaterialer og evt. ny dampspærre og flytning af installationer. Levetiden for efterisoleringsarbejdet antages altid at være 40 år og den årlige økonomiske besparelse udregnes med udgangspunkt i det eksisterende isoleringsniveau og den aktuelle varmepris.

Yderligere information 
Se udførelsesvejledninger hos isoleringsproducenter

VIF: VarmeIsoleringsForeningens produktoversigt 

SBi-anvisninger:
239: Efterisolering af småhuse – energibesparelser og planlægning
240: Efterisolering af småhuse – byggetekniske løsninger
224: Fugt i bygninger
www.sbi.dk 

BYG-ERFA Erfaringsblade

Bygningsreglementet
  
Videncenter for Energibesparelser i Bygninger påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og mangler i hverken trykt eller digitalt informationsmateriale eller for tab, der måtte opstå som følge af dispositioner på baggrund af materialet. VEB forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i materialet.