Energiløsning til: Enfamiliehuse

Udskiftning af ovenlyskupler

Ovenlyskupler bør altid udskiftes i forbindelse med udskiftning af tagbelægning. Udskiftning af ovenlyskupler til lavenerginiveau giver den bedste økonomi på lang sigt.

Anbefaling til nye ovenlys

Minimum: Ovenlyskupler med Uw < 1,4 W/m²K Lavenergi: Ovenlyskupler med Uw < 1,2 W/m²K Uw er U-værdien for den samlede ovenlyskuppelkonstruktion inkl. ramme/karm, jf. Bygningsreglementet.

Fordele

 • Mindre varmetab gennem ovenlyskuplerne
 • Økonomisk besparelse pga. lavere varmetab
 • Mindre kuldenedfald fra kupler
 • Varmere overflader og mindre træk
 • Øget komfort og bedre indeklima
 • Lavere CO₂-udledning
 • Udskiftning af ovenlyskupler forøger husets værdi
 • Bedre lysindfald

Energibesparelse

Tabellen viser energibesparelse pr. m2 udvendigt overfladeareal. En typisk ovenlys-kuppel på 1,2 x 1,2 m i hulmål (lysmål 1,0 x 1,0 m) har et udvendigt overfladeareal på 3 m2 .


Eksisterende forhold

Nye ovenlyskupler
Minimum
Uw < 1,4 W/m²K
Lavenergi
Uw < 1,2 W/m²K
Energibesparelse i kWh pr. år
1-lags med massiv uisoleret karm (Uw ca. 6 W/m2 K) 358 365
2-lags akrylkuppel (massiv karm) (Uw ca. 5 W/m2 K) 303 310

Varmeproduktion ved forskellige brændsler:

1 liter olie = 8-10 kWh. 1 m3 naturgas = 9-11 kWh.
(højest for nye kedler) 

CO2-udledning for forskellige opvarmningsformer:

 • Naturgas: 0,205 kg CO2 pr. kWh
 • Fyringsolie: 0,266 kg CO2 pr. kWh
 • Fjernvarme: 0,086 kg CO2 pr. KWh
 • El: 0,226 kg CO2 pr. kWh

Eksempel på energibesparelse

Forudsætninger

Et parcelhus med fladt tag er udstyret med 4 stk. ovenlyskupler à 1,2 x 1,2 m med et samlet udvendigt overfladeareal på 12 m2 , som ønskes udskiftet med nye. De gamle ovenlyskupler er nedslidte og utætte og har en U-værdi på ca. 5 W/m2 K. De nye ovenlyskupler har en samlet Uw-værdi for kuppel samt ramme og karm på 1,2 W/m2 K.
Huset opvarmes med naturgas.

Naturgaspris: 7,60 kr./m3.

Årlig energibesparelse pr. m2
310 kWh/m2
Årlig energibesparelse kWh
310 kWh/m² x 12 m² = 3.720 kWh
Årlig energibesparelse m3
3.720 kWh /11 kWh/m3 = 338 m³
Årlig økonomisk besparelse kr.
7,60 kr./m3 x 338 m3 = 2.570 kr.
Årlig CO2-besparelse kg
0,205 kg/kWh x 3.720 kWh = 763 kg/0,8 tons

Udførelse 

Montering af ovenlys skal ske i henhold til TOR-Anvisning nr. 23 ”Udførelse”.

Karmen placeres over åbningen i tagkonstruktionen med hængselsside mod vest eller nord. Ret en langside op og fastgør den. Ret herefter karmen til i plan og vinkel og fastgør den modstående langside. Fastgør de to resterende sider.

Karmen fastgøres normalt med vinkelbeslag, der sømmes til karmen. Der anvendes minimum fire beslag pr. ovenlys op til en længde på 1,2 m. Ved længder over 1,2 m suppleres med to ekstra beslag pr. påbegyndt 1,2 m. For lysbånd gælder fabrikantens anvisninger. Hvordan fastgørelsen til underlaget skal foretages, afhænger af tagkonstruktionen.

Figur 1: Fordeling af vinkelbeslag ved fastgørelse af ovenlys.

Skråsøm/stiksøm må ikke anvendes, da der ikke kan opnås tilstrækkelig styrke. Dette gælder både for træunderlag og tidligere anvendte indstøbte træklodser i beton.

Ved varme tage med store isoleringstykkelser monteres karmtilsætninger svarende til isoleringslagets tykkelse, således at der opnås min. 150 mm inddækning over færdig tagflade (se figur 2). Karmtilsætning samles med lim og bølgesøm pr. max. 40 cm. Det er vigtigt, at både karmtilsætning og ovenlyskarm er fastgjort forsvarligt til underlaget, samt at inddækningen er forsvarligt udført, så vandindtrængning undgås.

Når karmen er monteret, monteres kuplen. Centrér kuplen på karm/oplukkeramme, så afstanden er ens hele vejen rundt. Montér med skruer, og sørg for, at kuplen hviler på karm/oplukkeramme, så tætningslisten mellem kuppel og karm klemmes sammen.

Figur 2: T.v.: Montering på karm med vinkelbeslag på tag. T.h.: Montering af karm på varmt tag med karmtilsætning.

Tjekliste

Undersøg Spørgsmål Løsning
Ventilation Skal ovenlyskuplen kunne åbnes? Er der behov for udeluftventiler? Hvis nej: se 1
Solafskærmning Er der nogle af boligens rum, der har behov for solafskærmning? Hvis ja: se 2
Adgangsforhold Skal der anvendes stillads eller lift? Hvis ja: se 3
Tagtykkelse Er tagtykkelsen stor, og forringer den dagslyset? Hvis ja: se 4

1. Ventilation
Ovenlys fås både oplukkelige og ikke-oplukkelige. Er der behov for brandventilation eller ønske om at kunne komfortventilere, skal der vælges et ovenlys godkendt til formålet. I forbindelse med udskiftningen af ovenlyset, bør der etableres udeluftventiler i rummene, hvis de ikke er der i forvejen, jf. Bygningsreglementet. Udeluftventiler bør være kondens- og lydisolerede.

2. Solafskærmning
Hvis boligen eller enkelte rum er generet af høje rumtemperaturer forårsaget af stort solindfald, bør der etableres udvendig solafskærmning. Eventuelt kan den klare akryl/polykarbonat udskiftes med en opal, der reducerer direkte solindfald. Dette påvirker ikke energibesparelsen. Er rummene generet af blænding, kan indvendig solafskærmning monteres.

3. Adgangsforhold
Hvis der er problemer med adgangsforholdene, og der skal anvendes stillads eller lift, bør det aftales med ejeren.

4. Tagtykkelse
Hvis tagtykkelsen er forøget, fx efter en efterisolering af tagkonstruktionen, kan dagslyset fra ovenlyset blive forringet. I så fald er det værd at overveje, om lysskakten skal skæres skråt af, således at lysningspanelerne får en hældning på fx 45°.

Indeklima

En ovenlyskuppel skaber mulighed for at få dagslys indenfor, selv i dybe rum. Når ovenlyskupler udskiftes til bedre isolerende kupler, bliver kuplens indvendige overflade varmere. Den varmere overflade nedsætter risikoen for kondens på undersiden af kuplerne og giver mindre træk i form af kuldenedfald.

Hvilke krav stiller bygningsreglementet?

Ved udskiftning af en ovenlyskuppel stiller bygningsreglementet krav om, at den nye ovenlyskuppel har en U-værdi der maksimalt er 1,40 W/m². U-værdien skal baseres på den faktiske størrelse.

Hvis udskiftningen reducerer ventilationen stilles der krav om at ventilationen genetableres på anden vis, fx ved brug af udeluftventiler i ovenlyskuplen eller alternativt i tag eller ydervægge. I opholdsrum skal udeluftventilerne have en samlet fri åbning på mindst 60 cm² pr. 25 m² gulvareal.

Bygningsreglementets krav til linjetabet (kuldebroafbrydelsen) mellem tagkonstruktion og ovenlyskuppel skal kun overholdes, hvis der samtidigt foretages en renovering af taget. I det tilfælde må linjetabet ikke overstige 0,10 W/mK.

Yderligere information 

SBi-anvisninger
239: Efterisolering af småhuse – energibesparelser og planlægning
240: Efterisolering af småhuse – byggetekniske løsninger
224: Fugt i bygninger
www.sbi.dk

BYG-ERFA Erfaringsblade:
(47) 09 08 10 Afvandingsforhold på flade tage - lunkeudfyldning, nye afløb og øget hældning
www.byg-erfa.dk

Tagpapbranchens Oplysningsråd
www.tor.info

Bygningsreglementet 
www.bygningsreglementet.dk

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og mangler i hverken trykt eller digitalt informationsmateriale eller for tab, der måtte opstå som følge af dispositioner på baggrund af materialet. VEB forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i materialet.