Energiløsning til: Enfamiliehuse - klimaskærm

Efterisolering af fladt tag

Efterisolering af flade tage med tagbelægning af tagpap udføres nemmest som en udvendig efterisolering oven på den eksisterende tagbelægning.

Hvis loftets eksisterende isolering er mindre end 200 mm, bør det efterisoleres til nedenstående minimumanbefaling eller til et mere fremtidssikret lavenerginiveau.

Efterisolering til lavenerginiveau giver den bedste økonomi på lang sigt.

Anbefaling til isoleringstykkelse efter efterisolering

Minimum: 300 mm isolering
Lavenergi: 400 mm isolering

Fordele

  • Mindre varmetab gennem taget
  • Bedre økonomi pga. lavere varmeregning
  • Varmere overflader og mindre træk
  • Øget komfort og bedre indeklima
  • Lavere CO2-udledning
  • Nyt tag og isolering forøger husets værdi

Energibesparelse

Eksisterende
isoleringstykkelse
Ny samlet isoleringstykkelse
Minimum
300 mm isolering
Lavenergi
400 mm isolering
Energibesparelse i kWh/m2 pr. år
0 mm 191 194
75 mm 38 41
100 mm 28 31
125 mm 21 24
150 mm 16 19

Forudsætning 
Efterisoleringen udføres med et til konstruktionen egnet isoleringsmateriale med en lambda-værdi på 
37-38 mW/m K.

Eksempel på energibesparelse

Forudsætninger

Et parcelhus i et plan med et loftareal på 140 m2 skal have nyt tag. I den forbindelse efterisoleres taget udefra, så loftisoleringen bliver
fremtidssikret. Den eksisterende tagkonstruktion er udført med 100 mm isolering. Der efterisoleres med yderligere 300 mm til i alt 400 mm isolering.

Naturgaspris: 7,50 kr. pr. m3.
Gaskedlen er ny og kondenserende.

Årlig energibesparelse kWh pr. m²
31 kWh/ m²
Årlig energibesparelse kWh
31 kWh/m² x 140 m² = 4.340 kWh
Årlig energibesparelse m³
4.340 kWh /11 kWh/m3 = 395 m³
Årlig økonomisk besparelse kr.
7,50 kr./m3 x 395 m3 = 2.963 kr.
Årlig CO2-besparelse kg
0,205 kg/kWh x 4.340 kWh = 890 kg

Varmeproduktion ved forskellige brændsler:

1 liter olie = 8-10 kWh. 1m3 naturgas = 9-11 kWh.
(højest for nye kedler) 

CO2-udledning for forskellige opvarmningsformer:

  • Naturgas: 0,205 kg CO2 pr. kWh
  • Fyringsolie: 0,266 kg CO2 pr. kWh
  • Fjernvarme: 0,094 kg CO2 pr. KWh
  • El: 0,306 kg CO2 pr. kWh

Udførelse

Den nye tagflade skal have en taghældning på mindst 1:40. Taghældningen kan enten etableres i underlaget for isoleringen (typisk bjælker og listelofter), eller ved vandret underlag i selve isoleringen ved brug af kileskåret isolering.

Udtjente ovenlyskupler udskiftes, inden den nye konstruktion opbygges, og der udføres en tæt samling til den eksisterende tagbelægning. Se Videncentrets energiløsning: ”Udskiftning af ovenlyskupler”. Den nye tagbelægning skal udføres med en opkant på minimum 150 mm ved alle taggennembrydninger. Eventuelle taghætter for udluftning af tagpaptag fjernes helt, og hullet efter dem lukkes tæt.

Den eksisterende tagbelægning rengøres og efterses for evt. skader, der udbedres, således at der sikres en tæt tagbelægning, der kan fungere som dampspærre i den nye konstruktion. Forudsætningen for det er, at den eksisterende dampspærre er perforeret. Inden efterisoleringen udføres, skal den eksisterende tagbelægning være helt tør og uden lunker eller buler. Lunker kan udlignes ved udlægning af tagpapstrimler eller en afretningsmasse bestående af perlite og asfalt. Buler punkteres og repareres, så tagpappen er tæt.

Isoleringen udlægges direkte på den eksisterende tagbelægning med en isoleringstykkelse, der over hele tagarealet svarer til mindst 2 gange den isoleringstykkelse, der haves i det eksisterende tag. Hvis det eksisterende tag er et “koldt” tag, dvs. med en ventilationsspalte mellem isoleringslag og tagbelægning, skal spalten lukkes effektivt for ikke at miste effekten af efterisoleringslaget. Først isoleres spalten, og derefter opsættes fugede vindbrædder i forlængelse af ydervæggen og op til tagbelægningens underlag - som vist i figur 1 og 2.

Hvis det eksisterende tag er vådt, dvs. træfugten er over 15-17 %, skal ventilationsspalten forblive åben, indtil konstruktionen er tør, fx efter et år. Tagkonstruktionen skal udføres med effektivt afvandingssystem til regnvand. Det anbefales, at det udføres med synlige nedløbsrør og tagrender af hensyn til senere inspektion.

Sternkanten udføres med en højde, der passer til husets arkitektur. Der kan evt. udføres en skrå afslutning af efterisoleringslaget for at mindske den visuelle effekt af den øgede isolering set nedefra.

Undersøg Spørgsmål Løsning
Eksisterende tagbelægning Er der skader på den eksisterende tagbelægning, der har medført fugtindtrængning? Hvis ja: se 1
Tagkonstruktionen Er tagkonstruktionen sund uden råd, svamp eller insektangreb? Hvis ja: se 2
Ovenlyskupler Er der ældre ovenlyskupler? Hvis ja: se 3
Aftrækskanaler Er der aftrækskanaler til naturlig ventilation? Hvis ja: se 4
Andre installationer Er der fx el-, antenne- eller alarminstallationer? Hvis ja: se 5

1. Eksisterende tagbelægning 
Hvis tagbelægningen er utæt, skal isoleringens fugtindhold undersøges. Hvis isoleringen indeholder mere end 1–2 kg vand pr. m² tagflade, skal der opbygges en ny tagkonstruktion med ny indvendig dampspærre.

2. Tagkonstruktion 
Hvis der er tegn på råd, svamp eller insektangreb i lofteller tagkonstruktionen, skal der tilkaldes en særlig fagkyndig person eller forsikringsselskab.

3. Ovenlyskupler 
Normalt skal ovenlyskupler udskiftes i forbindelse med, at tagbelægningen skiftes, idet ovenlyskupler af ældre dato isolerer meget dårligt. Der skal efterfølgende udføres en tæt samling til både den nye og gamle tagbelægning. Den nye tagbelægning udføres med en opkant på mindst 150 mm omkring ovenlyskuplen. Ved udskiftning af ovenlyskupler skal der anvendes isolerede karme – dels for at undgå kondens på karmene og dels for at opfylde isoleringskravene.

4. Aftrækskanaler 
Er der aftrækskanaler i loftet skal disse forlænges, efterses for skader og evt. rengøres. Både den nye og den eksisterende tagbelægning skal slutte helt tæt omkring disse. Aftrækskanaler bør være kondensisolerede.

5. Andre installationer 
Er der fx el-, antenne- eller alarminstallationer, skal disse afmonteres, inden efterisoleringen føres.

Indeklima
Når taget efterisoleres, bliver loftets overflade varmere. Er arbejdet udført korrekt, mindskes risikoen for kondens på loftets inderside og deraf følgende skimmelangreb. Samtidig undgås træk i form af kuldenedfald fra de kolde overflader.

Hvilke krav stiller bygningsreglementet?
Ved efterisolering af en tag/loftkonstruktion stiller bygningsreglementet krav om at efterisolere den i det omfang, det er rentabelt og ikke medfører risiko for fugtskader. For traditionelt byggeri med fladt tag vil det normalt betyde, at den samlede isoleringstykkelse af eksisterende og ny isolering skal opfylde kravet til en U-værdi på maksimalt 0,12 W/m²K. Dette svarer fx til ca. 300 mm mineraluldsisolering (kl. 37 mW/mK). I tagkonstruktioner med hulrum med plads til mere isolering vil det normalt være rentabelt at efterisolere hulrummet. Hvis hulrummet kan efterisoleres til mindst 100 mm isolering eller mere, vil det normalt ikke være rentabelt at efterisolere op til U-værdikravet ved påforing af spær og yderligere efterisolering. Hvis hulrummet af byggetekniske årsager ikke kan efterisoleres op til mindst 100 mm, skal det dokumenteres, at efterisolering ved påforing af spær og yderligere efterisolering ikke er rentabel.

En efterisoleringsløsning er rentabel, hvis Besparelse x Levetid / Investering > 1,33. I investeringen medtages kun omkostninger til udførelsen af selve isoleringsarbejdet, isoleringsmaterialer og evt. ny dampspærre. Levetiden for efterisoleringsarbejdet antages altid at være 40 år, og den årlige økonomiske besparelse udregnes med udgangspunkt i det eksisterende isoleringsniveau og den aktuelle varmepris.

Ved udskiftning af mere end 50 % af en tagbelægning stiller bygningsreglementet krav om, at der samtidigt efterisoleres til etrentabelt niveau. Ved mindre udskiftninger/reparationer af tagbelægningen (under 50 %) stilles der ingen krav om efterisolering.

I tilfælde af en total udskiftning af en tagkonstruktion skal U-værdi-kravet på 0,12 W/m²K altid opfyldes, uanset rentabilitet.

Yderligere information 
Se udførelsesvejledninger hos isoleringsproducenter.

VIF: VarmeisoleringsForeningens produktoversigt 
www.vif-isolering.dk

SBi-anvisninger: 
239: Efterisolering af småhuse – energibesparelser og planlægning 
240: Efterisolering af småhuse – byggetekniske løsninger 
224: Fugt i bygninger 
www.sbi.dk

BYG-ERFA Erfaringsblade: 
(27) 13 12 28 Efterisolering af flade tage 
(27) 13 06 05 Tagkonstruktioner med lille hældning 
(47) 13 06 06 Udvendigt isolerede flade tage 
(47) 11 12 29 Afledning af vand fra flade tage ved skybrud 
(27) 10 03 22 Varme tage - efterisolering og fugtforhold 
(47) 09 08 10 Afvandingsforhold på flade tage - lunkeudfyldning, nye afløb og øget hældning 
(39) 08 06 30 Dampspærrer - udførelse og detaljer mod opvarmede rum 
www.byg-erfa.dk

Tappapbranchens oplysningsråd 
www.tor.info

Bygningsreglementet 
www.bygningsreglementet.dk